Luận án Nghiên cứu hệ thống ABS dẫn động khí nén

MỤC LỤC

Mục lục.iii

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt. vi

Danh mục các bảng.viii

Danh mục các hình ảnh, đồ thị . ix

Mở đầu. 1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 5

1.1. Hệ thống phanh ABS khí nén trên xe ô tô . 5

1.2. Lịch sử phát triển hệ thống ABS khí nén. 6

1.3. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc . 8

1.4. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc. 11

1.5. Đối tƣợng nghiên cứu . 14

1.5.1. Xe nghiên cứu và bố trí hệ thống ABS . 15

1.5.2. Van chấp hành ABS và phƣơng pháp điều khiển. 17

1.6. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 19

1.7. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu. 20

1.8. Kết luận chƣơng 1. 21

CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 23

2.1. Quy trình nghiên cứu . 23

2.2. Phƣơng pháp điều khiển ABS. 25

2.3. Nghiên cứu khả năng đáp ứng tần số điều khiển của hệ thống phanh khí nén cóABS. 28

2.4. Xây dựng mô hình mô phỏng chuyển động của ô tô trong quá trình phanh. 31

2.4.1. Chuyển động của ô tô trong quá trình phanh trên đƣờng bằng phẳng . 31

2.4.2. Động lực học bánh xe trong quá trình phanh . 34

2.4.3. Sự phân bố lại trọng lƣợng khi phanh . 36

2.4.4. Mô hình mô phỏng chuyển động của xe . 36

2.4.5. Mô hình mô phỏng bánh xe. 37iv

2.5. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống phanh khí nén. 37

2.5.1. Cơ sở tính toán áp suất và lƣu lƣợng khí nén trong hệ thống phanh. 38

2.5.2. Mô hình mô phỏng van phân phối . 40

2.5.3. Mô hình mô phỏng van xả nhanh ở dòng phanh cầu trƣớc. 42

2.5.4. Mô hình mô phỏng van gia tốc trên dòng phanh cầu sau. 43

2.5.5. Mô hình mô phỏng bầu phanh và cơ cấu phanh. 43

2.6. Kết luận chƣơng 2. 45

CHƢƠNG 3. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ABS DẪN ĐỘNG KHÍ NÉN 47

3.1. Khả năng đáp ứng tần số điều khiển của hệ thống ABS. 47

3.2. Thuật toán điều khiển hệ thống ABS. 49

3.3. Cảm biến và phƣơng pháp đo vận tốc góc bánh xe . 52

3.3.1. Cảm biến đo vận tốc góc bánh xe . 52

3.3.2. Vành răng cảm biến. 53

3.3.3. Phƣơng pháp xác định vận tốc góc và gia tốc góc bánh xe. 55

3.4. Mô hình mô phỏng hoạt động của hệ thống ABS. 56

3.4.1. Mô hình mô phỏng van chấp hành ABS . 56

3.4.2. Mô hình mô phỏng cảm biến đo vận tốc góc bánh xe. 58

3.4.3. Mô hình mô phỏng bộ điều khiển . 59

3.5. Mô hình mô phỏng chuyển động của ô tô khi phanh bởi hệ thống phanh khí nén cóABS. 60

3.6. Nghiên cứu, xác định ngƣỡng gia tốc góc điều khiển ABS. 61

3.6.1. Mô phỏng điều khiển theo độ trƣợt bánh xe . 62

3.6.2. Mô phỏng điều khiển theo gia tốc góc bánh xe. 64

3.6.3. Kết quả mô phỏng . 65

3.7. Kết luận chƣơng 3. 69

CHƢƠNG 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM. 70

4.1. Mục đích nghiên cứu thực nghiệm . 70

4.2. Nghiên cứu chính xác hóa ngƣỡng điều khiển. 70v

4.2.1. Quy trình mô phỏng thực nghiệm . 70

4.2.2. Thiết bị thử nghiệm . 71

4.2.3. Ngƣỡng điều khiển và hoạt động của hệ thống phanh khí nén có ABS. 76

4.3. Thử nghiệm đánh giá hiệu quả hệ thống. 84

4.4. Kết luận chƣơng 4. 86

KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN ÁN VÀ KIẾN NGHỊ . 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN. 1

PHỤ LỤC . 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY