Luận án Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

MỤC LỤC

MỞĐẦU.1

1. Tính cấp thiết.1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ.2

2.1. Mục tiêu.2

2.2. Nhiệm vụ.2

3. Phạm vi nghiên cứu.2

3.1. Phạm vi không gian.2

3.2. Phạm vi khoa học.2

4. Các luận điểm bảo vệ.3

5. Những điểm mới của đềtài.3

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễncủa đềtài.3

7. Cơ sởtài liệu.3

8. Cấu trúc luận án.4

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ

TNDL VÀ ĐIỀU KIỆN SKH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG .5

1.1. Tổng quan các vấn đềliên quan đến nội dung nghiên cứu.5

1.1.1. Trên thếgiới.5

1.1.2.ỞViệt Nam.6

1.1.3. Các nghiên cứu trên lãnh thổQN-HP.9

1.2. Cơ sở lý luận.11

1.2.1. Một sốkhái niệm vềdu lịch.11

1.2.2. Tài nguyên du lịch.12

1.2.3. Điều kiện và tài nguyên Sinh khí hậu.14

1.2.4. Vai trò của TNDL và SKH trong phát triển dulịch.19

1.2.5. Phát triển du lịch bền vững.20

1.2.6. Phân vùng địa lý tựnhiên với phát triển du lịch bền vững.23

1.2.7. Hệthống các quan điểm nghiên cứu.24

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu.26

1.3.1. Hệphương pháp nghiên cứu chung.26

1.3.2. Phương pháp đánhgiá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu.28

1.3.3. Phương pháp luận phân vùng địa lí tựnhiên.32

1.3.4. Các bước tiến hành nghiên cứu luận án.35

Tiểu kết chƣơng 1.37

Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÀ SINH

KHÍ HẬU KHU VỰCQUẢNG NINH-HẢI PHÒNG.38

2.1. Điều kiện tựnhiên và TNDL tựnhiên khu vực QN-HP.38

2.1.1. Điều kiệu tựnhiên và TNDL tựnhiên.38

2.1.2. Điều kiện khí hậu và tài nguyên SKH.46

2.2. Đặc điểm KT-XH và TNDL nhân văn khu vực QN-HP.49

2.2.1. Đặc điểm kinhtế-xã hôi.49

2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn.51

2.3. Phân vùng địa lý tự nhiên khu vực QN - HP phục vụ phát triển du lịch bền vững.54

2.3.1. Thành lập bản đồphân vùng ĐLTN khu vực QN-HP.54

2.3.2. Kết quảphân vùng địa lý tựnhiên khu vực QN-HP.55

2.4. Phân loại SKH khu vực QN - HP phục vụ phát triển du lịch bền vững.562.4.1. Thành lập bản đồphân loại SKH khu vực QN-HP.56

2.4.2. Kết quảphân loại SKH khu vực QN-HP.59

2.5. Sự phân hóa của tự nhiên, điều kiện SKH và TNDL theo các tiểu vùng.60

2.6. Cơ sởđánh giá TNDL và điều kiện SKH khu vực QN-HP.70

2.6.1. Tính hấp dẫn của TNDL và điều kiện SKH khu vực QN-HP.70

2.6.2. Quảng Ninh-Hải Phòng có sựthuận lợi đểkết hợp các loại TNDL.71

2.6.3. Những vấn đềphát triển du lịch bền vững khu vựcQN-HP.73

Tiểu kết chƣơng 2.78

Chƣơng 3: ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN DU LỊCH, ĐIỀU KIỆN SINH KHÍ

HẬU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG KHU VỰC QUẢNG NINH -

HẢI PHÒNG.79

3.1. Mục đích đánh giá.79

3.2. Đánh giá cho một sốloại hình du lịch.79

3.2.1. Cơ sởxác định một sốloại hình du lịch.79

3.2.2. Đánh giá cho LHDL tham quan tựnhiên.80

3.2.3. Đánh giá cho LHDL nghỉdưỡng.89

3.2.4. Đánh giá cho LHDL sinh thái.95

3.2.5. Đánh giá cho LHDL tắm biển.96

3.2.6. Đánh giá cho LHDL văn hóa.101

3.2.7. Tổng hợp chung mức độthuận lợi 5 LHDL theo từng tiểu vùng.108

3.3. Đánh giá tổng hợp theo các điểm du lịch.110

3.3.1. Cơ sởlựa chọn các điểm du lịch.110

3.3.2. Xây dựng thang đánh giá.110

3.3.3. Tiến hành đánh giá.113

3.3.4. Kết quảđánh giá.125

Tiểu kết chƣơng 3.126

Chƣơng 4. ĐỊNH HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN

VỮNG KHU VỰC QUẢNG NINH-HẢI PHÒNG.127

4.1. Cơ sởxây dựng định hƣớng phát triển.127

4.2. Định hƣớng phát triển DLBV khu vực QN-HP.129

4.2.1. Định hướng khai thác tài nguyên du lịch phát triển sản phẩm du lịch.129

4.2.2. Định hướng tổchức không gian phát triển du lịch.131

4.2.3. Định hướng quản lý tài nguyên và bảo vệmôi trường.136

4.2.4. Các định hướng khác.136

4.3. Giải pháp phát triển DLBV khu vực QN-HP.138

4.3.1. Khai thác hợp lý vàbảo vệtài nguyên du lịch.138

4.3.2. Triển khai các LHDL dựa trên sựđa dạng của TNDL và sựthuận lợi của điều kiện SKH.141

4.3.3 Phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên sự phong phú và tính độc đáo của TNDL.143

4.3.4. Bảo vệmôi trường trong phát triểndu lịch bền vững.144

4.3.5. Các giải pháp khác.145

Tiểu kết chƣơng 4.148

KẾT LUẬN.149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY