Luận án Nghiên cứu đặc điểm quang hợp và nông học của một số dòng lúa ngắn ngày mới

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục từ và thuật ngữ v

Danh mục bảng vii

Danh mục hình x

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

3. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Những đóng góp mới của luận án 2

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2

5.1. Ý nghĩa khoa học 2

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. Dòng mang một đoạn nhiễm sắc thể do lai xa và tính thích ứng củacây lúa 4

1.2. Quang hợp của cây lúa 6

1.2.1. Vai trò của quang hợp 6

1.2.2. Một số yếu tố liên quan đến quang hợp 9

1.3. Hiệu quả sử dụng đạm của cây lúa 26

1.3.1. Sự đồng hóa nitơ và cân bằng giữa cacbon - nitơ (tỷ lệ C/N) ở cây lúa 26

1.3.2. Một số thuật ngữ về hiệu suất sử dụng đạm 27

1.3.3. Hiệu quả sử dụng ở cây lúa 29

1.3.4. Hiệu quả sử dụng phân đạm đối với tích lũy Carbohydrates khôngcấu trúc 38

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44

2.1. Nội dung nghiên cứu 44iv

2.2. Phương pháp nghiên cứu 46

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 46

2.2.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 47

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51

3.1. Chọn lọc dòng và đánh giá tính thích ứng của dòng 51

3.1.1. Chọn lọc dòng 51

3.1.2. Đánh giá tính thích ứng của dòng lúa ngắn ngày mới 56

3.2. Đặc điểm quang hợp của dòng lúa ngắn ngày ở các giai đoạn sinh

trưởng khác nhau 65

3.2.1. Cường độ quang hợp và chỉ tiêu liên quan 65

3.2.2. Tích lũy chất khô và mối tương quan giữa cường độ quang hợp, tích

lũy chất khô và năng suất 67

3.3. Hiệu quả sử dụng đạm của dòng lúa ngắn ngày 72

3.3.1. Hiệu quả sử dụng đạm trong quang hợp 72

3.3.2. Hiệu quả sử dụng đạm đối với tích lũy chất khô 89

3.3.3. Hiệu quả sử dụng đạm đối với tích lũy Carbohydrates không

cấu trúc 101

3.3.4. Hiệu quả sử dụng đạm đối với một số chỉ tiêu nông sinh học và

năng suất tích lũy 110

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 121

1. Kết luận 121

2. Đề nghị 121

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN 122

TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

PHỤ LỤC 137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY