Luận án Nghiên cứu đa dạng cảnh quan phục vụ tổ chức lãnh thổ sản xuất tỉnh Đắk Lắk

MỤC LỤC

MỤC LỤC . i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU . v

DANH MỤC HÌNH. vi

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ. 2

2.1. Mục tiêu. 2

2.2. Nhiệm vụ. 2

3. Phạm vi nghiên cứu. 3

4. Các luận điểm bảo vệ . 3

5. Những điểm mới của đề tài. 3

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 4

6.1. Ý nghĩa khoa học . 4

6.2. Ý nghĩa thực tiễn. 4

7. Cấu trúc của luận án. 4

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN VÀ TỔ

CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT . 5

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan. 5

1.1.1. Công trình nghiên cứu lí luận cảnh quan . 5

1.1.2. Công trình nghiên cứu về đa dạng cảnh quan. 9

1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu cảnh quan phục vụ quy hoạch

- tổ chức lãnh thổ . 14

1.1.4. Các công trình nghiên cứu có liên quan ở Đắk Lắk. 15

1.2. Cơ sở lí luận và phương pháp luận nghiên cứu đa dạng cảnh quan. 18

1.2.1. Khái niệm cảnh quan. 18

1.2.2. Nghiên cứu đa dạng cảnh quan . 20

1.2.3. Phân vùng cảnh quan . 32

1.2.4. Đánh giá cảnh quan. 41ii

1.3. Cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ sản xuất. 43

1.3.1. Quan niệm về tổ chức lãnh thổ sản xuất . 43

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ sản xuất . 45

1.3.3. Mối quan hệ giữa đánh giá cảnh quan và quy hoạch - tổ chức lãnhthổ. 49

1.3.4. Hướng phát triển bền vững . 50

1.4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu. 52

1.4.1. Quan điểm nghiên cứu . 52

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu. 53

1.5. Các bước tiến hành nghiên cứu . 55

Tiểu kết chương 1. 57

Chương 2. ĐẶC ĐIỂM PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA CẢNH QUAN

TỈNH ĐẮK LẮK. 59

2.1. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên, kinh tế xã hội - các nhân tố thành tạo

và biến đổi cảnh quan tỉnh Đắk Lắk . 59

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên . 59

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 75

2.2. Đặc điểm đa dạng cảnh quan tỉnh Đắk Lắk . 80

2.2.1. Hệ thống phân loại cảnh quan tỉnh Đắk Lắk. 80

2.2.2. Tính đa dạng của cảnh quan Đắk Lắk. 84

2.3. Phân vùng cảnh quan Đắk Lắk. 100

2.3.1. Hệ thống phân vùng cảnh quan Đắk Lắk. 100

2.3.2. Đặc điểm các vùng cảnh quan Đắk Lắk. 103

2.3.3. Chỉ số đa dạng về cảnh quan Đắk Lắk. 106

Tiểu kết chương 2. 114

Chương 3. ĐỊNH HưỚNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT TỈNH

ĐẮK LẮK TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CẢNHQUAN. 115

3.1. Đánh giá cảnh quan tỉnh Đắk Lắk phục vụ mục đích phát triển nông -

lâm nghiệp và du lịch. 115iii

3.1.1. Nguyên tắc, đối tượng và mục tiêu đánh giá cảnh quan tỉnh ĐắkLắk . 115

3.1.2. Hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá. 115

3.1.3. Kết quả đánh giá cảnh quan cho phát triển các ngành sản xuất. 121

3.1.4. Cảnh quan đa chức năng . 126

3.2. Tổ chức lãnh thổ sản xuất đến năm 2020. 127

3.2.1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến2020. 127

3.2.2. Định hướng tổ chức không gian bố trí các ngành sản xuất của tỉnh

Đắk Lắk đến 2020 trên cơ sở nghiên cứu đa dạng cảnh quan. 136

3.2.3. Giải pháp phát triển bền vững lãnh thổ nghiên cứu. 144

Tiểu kết chương 3. 147

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ. 148

1. Kết luận . 148

2. Kiến nghị. 149

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 151

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY