Luận án Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển một số tổ hợp dâu lai mới tại Lâm Đồng

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt vii

Danh mục các bảng viii

Danh mục các hình x

MỞ ĐẦU 1

1 Đặt vấn đề 1

2 Mục tiêu của đề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

4 Giới hạn của đề tài 4

5 Tính mới của đề tài 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 6

1.1 Sơ lược về lịch sử phát triển của ngành sản xuất dâu tằm tơ 6

1.2 Phân bố và phân loại cây dâu 8

1.3 Yêu cầu sinh thái của cây dâu 9

1.3.1 Nhiệt độ 9

1.3.2 Ánh sáng 11

1.3.3 Đất đai 12

1.3.4 Dinh dưỡng 13

1.3.5 Nước và độ ẩm không khí 17

1.4 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 19

1.4.1 Nghiên cứu về giống và tính thích ứng của giống dâu 19

1.4.2 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trên cây dâu 27iv

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43

2.1 Vật liệu nghiên cứu 43

2.1.1 Giống dâu 43

2.1.2 Giống tằm 43

2.1.3 Vật liệu nghiên cứu khác 43

2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 44

2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 44

2.2.2 Thời gian nghiên cứu 44

2.2.3 Đặc điểm đất đai, khí hậu tại điểm nghiên cứu 44

2.3 Nội dung nghiên cứu 45

2.3.1 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực

trạng canh tác cây dâu tại Lâm Đồng. 45

2.3.2 Nghiên cứu khả năng thích ứng của tổ hợp dâu lai mới 45

2.3.3 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom 45

2.3.4 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thích hợp cho tổ hợp dâu lai 45

2.4 Phương pháp nghiên cứu 46

2.4.1 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực

trạng canh tác cây dâu tại Lâm Đồng. 46

2.4.2 Nghiên cứu khả năng thích ứng của tổ hợp dâu lai mới 46

2.4.3 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom 47

2.4.4 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thích hợp cho tổ hợp dâu lai 50

2.5 Phương pháp theo dõi thí nghiệm 53

2.5.1 Theo dõi trên cây dâu 53

2.5.2 Chỉ tiêu theo dõi trên tằm 54

2.6 Phương pháp tính toán và phân tích thông kê thí nghiệm 55

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 56

3.1 Kết quả điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và

thực trạng canh tác cây dâu tại Lâm Đồng 56v

3.1.1 Điều kiện tự nhiên 56

3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 67

3.1.3 Tình hình sản xuất dâu tằm 69

3.1.4 Thực trạng canh tác cây dâu tại Lâm Đồng 70

3.2 Kết quả nghiên cứu khả năng thích ứng của tổ hợp dâu lai mới 75

3.2.1 Đặc tính nảy mầm 76

3.2.2 Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển 77

3.2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và năng suất lá 82

3.2.4 Chất lượng lá của các giống dâu thí nghiệm 86

3.2.5 Khả năng chống chịu sâu bệnh của hai tổ hợp dâu lai thí nghiệm 89

3.3 Kết quả nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom 91

3.3.1 Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ giâm hom thích hợp 91

3.3.2 Kết quả nghiên cứu xác định số mầm/hom thích hợp 93

3.3.3 Kết quả nghiên cứu xác định tuổi hom giâm thích hợp 94

3.3.4 Kết quả nghiên cứu xác định mật độ giâm hom thích hợp 95

3.3.5 Kết quả nghiên cứu liều lượng phân vô cơ thích hợp cho giâm hom 96

3.3.6 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ 98

3.4 Kết quả nghiên cứu xác định chế độ phân bón thích hợp 103

3.4.1 Ảnh hưởng của liều lượng phân vô cơ đến sinh trưởng phát triển 103

3.4.2 Ảnh hưởng của liều lượng phân vô cơ đến năng suất lá 105

3.4.3 Ảnh hưởng của phân vô cơ đến chất lượng lá dâu 108

3.4.4 Ảnh hưởng của phân bón đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại 110

3.4.5 Xác định hiệu quả kinh tế của các mức phân bón 112

3.5 Kết quả nghiên cứu xác định mật độ trồng thích hợp 113

3.5.1 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số yếu tố cấu thànhnăng suất 114

3.5.2 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất lá 116vi

3.5.3 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến chất lượng lá 117

3.5.4 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ nhiễm sâu bệnh 119

3.6 Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ đốn thích hợp 120

3.6.1 Ảnh hưởng của thời vụ đốn đến đặc tính nảy mầm 120

3.6.2 Ảnh hưởng của thời vụ đốn đến một số yếu tố cấu thành năngsuất lá 122

3.6.3 Ảnh hưởng của thời vụ đốn đến năng suất lá 126

3.6.4 Ảnh hưởng của thời vụ đốn đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại 128

KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 131

1 Kết luận 131

2 Đề nghị 132

Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 133

Tài liệu tham khảo 134

Phụ lục 134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY