Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến lý, hoá tính đất và năng suất lúa, ngô trên đất phù sa sông Hồng và đất xám bạc màu

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ðOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

BẢNG KÝ HIỆU CHŨ VIẾT TẮT vii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ xi

MỞ ðẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

3. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài 3

3.1. Ý nghĩa khoa học 3

3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

5. Những đóng góp mới của luận án về học thuật và lý luận 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

1. 1. ðặc điểm đất phù sa sông Hồng và ðất xám bạc màu 5

1.1.1. ðặc điểm đất phù sa sông Hồng 5

1.1.2. ðặc điểm đất đất xám bạc màu 7

1.2. Hàm lượng dinh dưỡng trong phụ phẩm nông nghiệp 10

1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 10

1.2.2. Các nghiên cứu ở trong nước 11

1.3. Ảnh hưởng của chất hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đến độ phì

nhiêu đất 15

1.3.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 15

1.3.2. Các nghiên cứu ở trong nước 24iv

1.4. ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP ðẾN

NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 29

1.4.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 29

1.4.2. Nghiên cứu ở trong nước 35

CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42

2.1. Vật liệu nghiên cứu 42

2.1.1. ðất thí nghiệm 42

2.1.2. Cây trồng thí nghiệm 42

2.1.3. Phụ phẩm nông nghiệp 42

2.1.4. Phân bón và chế phẩm vi sinh 42

2.2. ðịa điểm và thời gian nghiên cứu 43

2.2.1. ðịa điểm nghiên cứu 43

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 43

2. 3. Nội dung nghiên cứu 44

2.3.1. ðiều kiện khí hậu, tính chất đất, tình hình sử dụng phân

bón và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp vùng nghiên cứu 44

2.3.2. Xác định khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng của

phụ phẩm nông nghiệp 44

2.3.3. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến khả năng

cung cấp N, P, K dễ tiêu của đất cho lúa, ngô 44

2.3.4. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến một số lý,

hóa tính đất nghiên cứu 44

2.3.5. Ảnh hưởng của phương pháp sử dụng phụ phẩm nông

nghiệp đến năng suất lúa, ngô 45

2.3.6. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến khả

năng giảm lượng phân khoáng và hiệu quả kinh tế của các

phương thức bón phân cho cây trồng 45

2.4. Phương pháp nghiên cứu 45v

2.4.1. Phương pháp thu thập thông tin và điều tra 45

2.4.2. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 46

2.4.3. Phương pháp theo dõi quá trình phân giải phụ phẩm trên đồng

ruộng 53

2.4.4. Phương pháp làm đất, vùi, tủ phụ phẩm trên đồng ruộng 54

2.4.5. Phương pháp phân tích 55

2.4.6. Phương pháp xử lý số liệu 57

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58

3.1. ðiều kiện khí hậu, tính chất đất đai, tình hình sử dụng phân bón

và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp vùng nghiên cứu 58

3.1.1. ðiều kiện khí hậu vùng nghiên cứu 58

3.1.2. Tính chất đất vùng nghiên cứu 59

3.1.3. Tình hình sử dụng phân bón vùng nghiên cứu 61

3.1.4. Tình hình sử dụng phụ phẩm nông nghiệp vùng nghiên cứu 63

3.2. Xác định khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng của phụ

phẩm nông nghiệp 65

3.2.1. Hàm lượng dinh dưỡng trong phụ phẩm trước khi vùi 65

3.2.2. Diễn biến quá trình phân giải phụ phẩm theo thời gian vùi

trên đồng ruộng 67

3.3. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến khả năng cung

cấp N, P, K dễ tiêu của đất cho lúa ngô 75

3.3.1. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến N, P, K dễ

tiêu trong đất ở giai đoạn sau vùi 30 ngày và 60 ngày 75

3.3.2. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến việc hấp thu

N, P, K của cây trồng 79

3.4. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến một số lý tính,

hóa tính đất nghiên cứu 82

3.4.1. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến lý tính đất

nghiên cứu 83vi

3.4.2. Ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông nghiệp đến hóa tính đất

nghiên cứu 85

3.5. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến năng suất cây

trồng 87

3.5.1. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến năng

suất cây trồng trên đất phù sa sông Hồng 87

3.5.2. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến năng

suất cây trồng trên đất xám bạc màu Bắc Giang 89

3.6. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến khả năng

giảm lượng phân khoáng và hiệu quả kinh tế của các phương

thức bón phân cho cây trồng 92

3.6.1. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến khả

năng giảm lượng phân khoáng và hiệu quả kinh tế của các

phương thức bón phân cho cây trồng trên đấtp phù sa sông

Hồng 92

3.6.2. Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến khả

năng giảm lượng phân khoáng và hiệu quả kinh tế của các

phương thức bón phân cho cây trồng trên đất xám bạc màu

Bắc Giang 100

3.6.3. Ảnh hưởng của phụ phẩm nông nghiệp và sự giảm thiểu

lượng phân khoáng đến hiệu quả kinh tế 105

4. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 109

4.1. Kết luận 109

4.2. ðỀ NGHỊ 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY