Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến các chỉ tiêu sinh lý và nông sinh học của cây bông trồng tại Duyên hải Nam trung bộ

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt viii

Danh mục bảng ix

Danh mục hình xiii

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

2.1 Mục tiêu tổng quát 2

2.2 Mục tiêu cụ thể 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

3.1 Ý nghĩa khoa học 3

3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3

4 Những đóng góp mới của luận án 3

5 Giới hạn của đề tài 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 5

1.2 Tình hình sản xuất bông trên thế giới và ở Việt Nam 6

1.2.1 Tình hình sản xuất bông trên thế giới 6

1.2.2 Tình hình sản xuất bông ở Việt Nam 8

1.3 Đặc điểm của vùng trồng bông Duyên hải Trung Bộ 10

1.3.1 Điều kiện khí hậu 10

1.3.2 Điều kiện đất đai 11

1.3.3 Điều kiện xã hội 11iv

1.4 Một số đặc điểm thực vật và sinh lý, sinh thái của cây bông 12

1.4.1 Đặc điểm thực vật học 13

1.4.2 Đặc điểm sinh lý và sinh thái của cây bông 15

1.4.3 Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây bông 21

1.5 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về một số chỉ tiêu sinhlý của cây bông 23

1.5.1 Một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ cây đến

sinh trưởng, phát triển, chỉ số diện tích lá và năng suất bông 23

1.5.2 Một số kết quả nghiên cứu về sự tích lũy chất khô của cây bông 27

1.5.3 Một số kết quả nghiên cứu về phân bố quả của cây bông 29

1.5.4 Một số kết quả nghiên cứu về PIX và một số chất điều hòa

sinh trưởng khác 30

1.5.5 Một số kết quả nghiên cứu về phân bón 35

1.5.6 Một số kết quả nghiên cứu về hàm lượng diệp lục trong lá bông 39

CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 42

2.1 Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 42

2.1.1 Giống bông 42

2.1.2 Chất kìm hãm sinh trưởng Mepiquat-chloride 42

2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 43

2.2.1 Thời gian nghiên cứu 43

2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 43

2.3 Nội dung nghiên cứu 43

2.4 Phương pháp nghiên cứu 44

2.4.1 Bố trí thí nghiệm 44

2.4.2 Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định 49

2.4.3 Phương pháp canh tác trong các thí nghiệm 52v

2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 52

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53

3.1 Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý và nông sinh học của một số giống

bông trong điều kiện thâm canh tại Duyên hải Nam Trung Bộ 53

3.1.1 Một số đặc điểm sinh trưởng của các giống bông tham gianghiên cứu 53

3.1.2 Động thái chỉ số diện tích lá (LAI) của các giống bôngthí nghiệm 55

3.1.3 Động thái hiệu suất quang hợp thuần của các giống bôngnghiên cứu 56

3.1.4 Hàm lượng diệp lục trong lá của các giống bông nghiên cứu 57

3.1.5 Tỷ lệ đóng góp số quả trên các loại cành của các giống

bông nghiên cứu 58

3.1.6 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống

bông nghiên cứu 64

3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh

lý, nông sinh học và năng suất của giống bông VN35KS và VN04-4 68

3.2.1 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến một số đặc điểm sinh

trưởng của giống bông VN35KS và VN04-4 69

3.2.2 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến động thái chỉ số diện

tích lá (LAI) của giống bông VN35KS và VN04-4 71

3.2.3 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến một số chỉ tiêu về quả 73

3.2.4 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các yếu tố cấu thành

năng suất và năng suất của giống bông lai VN35KS và VN04-4 76

3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng PIX đến

các chỉ tiêu sinh lý, nông sinh học và năng suất của giống bông

VN35KS và VN04-4 83vi

3.3.1 Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng PIX đến một số

đặc điểm sinh trưởng của giống bông VN35KS và VN04-4 83

3.3.2 Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng PIX đến động thái

chỉ số diện tích lá (LAI) của giống bông VN35KS và VN04-4 89

3.3.3 Ảnh hưởng của việc xử lý PIX đến hàm lượng diệp lụctrong lá 91

3.3.4 Ảnh hưởng của việc xử lý PIX đến các yếu tố cấu thành

năng suất và năng suất của giống bông VN35KS và VN04-4 93

3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu

sinh lý, nông sinh học và năng suất của giống bông VN35KS và

VN04-4 trong điều kiện phun chất điều hòa sinh trưởng PIX 99

3.4.1 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến động thái chỉ sốdiện tích lá (LAI) 100

3.4.2 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến hiệu suất quanghợp thuần 102

3.4.3 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến số một số chỉ tiêuvề quả 104

3.4.4 Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các yếu tố cấu thành

năng suất và năng suất 106

3.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến các chỉ tiêu sinh

lý, nông sinh học và năng suất của giống bông VN35KS và VN04-4 113

3.5.1 Ảnh hưởng của phân bón đến động thái chỉ số diện tích lá

(LAI) của giống bông VN35KS và VN04-4 114

3.5.2 Ảnh hưởng của phân bón đến hàm lượng diệp lục trong lá 116

3.5.3 Ảnh hưởng của phân bón đến các yếu tố cấu thành năng

suất và năng suất của giống bông VN35KS và VN04-4 118vii

3.6 Mô hình ruộng bông năng suất cao tại huyện Bắc Bình, tỉnhBình Thuận 125

3.6.1 Mô hình ruộng bông năng suất cao của giống bôngVN35KS 125

3.6.2 Mô hình ruộng bông năng suất cao của giống bông VN04-4 127

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 130

1 Kết luận 130

2 Đề nghị 131

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 132

TÀI LIỆU THAM KHẢO 133

PHỤ LỤC 147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY