Luận án Một số đặc trưng thủy động lực học và môi trường vùng cửa sông tây nam Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT THƯỜNG SỬ DỤNG .iii

DANH MỤC CÁC BẢNG. iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ . v

MỞ ĐẦU . 1

I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÙNG CỬA SÔNG TÂY NAM VIỆT NAM . 4

1.1 Nghiên cứu trong và ngoài nước về thủy động học và môi trường cửa sông, áp

dụng mô hình số trị cho vùng nghiên cứu. 4

1.2 Điều kiện tự nhiên của vùng cửa sông Tây Nam Việt Nam . 11

II. THU THẬP, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU . 19

2.1 Số liệu thu thập được . 19

2.1.1 Số liệu địa hình. 19

2.1.2 Số liệu thủy văn, hải văn. 20

2.1.3 Số liệu môi trường. 23

2.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu. 24

2.3 Kết quả phân tích, xử lý số liệu. 26

III. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 1-2 CHIỀU THỦY ĐỘNG LỰC HỌC VÙNG CỬASÔNG . 28

3.1 Cơ sở toán học của mô hình. 28

3.2 Phương pháp giải . 36

3.3 Kỹ thuật ghép nối lưới tính . 42

3.4 Kỹ thuật tính toán song song và đồ họa . 46

3.5 Xây dựng chương trình 1-2D tính toán thủy lực và các yếu tố môi trường. 52

3.6 Tính toán kiểm tra qua một số bài toán mẫu. 55

IV. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ CHO VÙNG CỬA SÔNG TÂY NAM VIỆTNAM . 64

4.1 Thiết lập mô hình số trị . 64

4.2 Hiệu chỉnh mô hình số trị cho vùng nghiên cứu . 66

4.3 Kiểm định mô hình số trị . 75ii

V. MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHO VÙNG CỬA SÔNG TÂY NAM VIỆTNAM . 87

5.1 Kết quả tính toán một số đặc trưng thủy động lực học . 87

5.2 Kết quả tính toán một số đặc trưng môi trường . 93

5.3 Dự báo xu thế . 102

KẾT LUẬN. 106

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 110

PHỤ LỤC. 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY