Luận án Mở rộng phép suy luận xấp xỉ của đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán điều khiển

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 2

LỜI CẢM ƠN . 3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT. 6

DANH MỤC CÁC BẢNG. 8

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . 10

MỞ ĐẦU. 13

CHƯƠNG 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ SỞ. 23

1.1 Suy luận xấp xỉ dựa trên lí thuyết tập mờ. 23

1.1.1 Mô hình mờ đa điều kiện . 23

1.1.2 Mô hình mờ Sugeno . 25

1.1.3 Bộ điều khiển mờ dựa trên hệ luật. 26

1.1.3.1 Cấu trúc của bộ điều khiển mờ . 27

1.1.3.2 Phương pháp thiết kế bộ điều khiển mờ dựa trên luật. 28

1.2 Suy luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử . 29

1.2.1 Kiến thức cơ sở về về đại số gia tử. 30

1.2.2 Ứng dụng đại số gia tử giải bài toán suy luận xấp xỉ. 37

1.2.3 Mô hình bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử . 41

Kết luận Chương 1 . 42

CHƯƠNG 2. MỞ RỘNG PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN XẤP XỈ, PHÉP

NGỮ NGHĨA HOÁ VÀ GIẢI NGHĨA. 43

2.1 Phương pháp suy luận xấp xỉ bằng nội suy tuyến tính trên mặt 3D . 43

2.2 Phép ngữ nghĩa hoá và phương pháp nội suy với phép ngữ nghĩa hoá .47

2.3 Sơ đồ bộ điều khiển . 52

2.4 Tối ưu hoá tham số sử dụng giải thuật di truyền . 52

2.4.1 Giải thuật di truyền . 52

2.4.1.1 Các bước thực hiện GA . 53

2.4.1.2 Các phép toán của GA . 54

2.4.2 Tối ưu hoá các tham số mờ của đại số gia tử . 56

Kết luận Chương 2 . 57

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN. 58

3.1 Bộ suy luận xấp xỉ với phương pháp nội suy tuyến tính trên mặt 3D.58

3.1.1 Bộ điều khiển ổn định tốc độ động cơ DC. 585

3.1.2 Bộ chỉnh định cho bộ điều khiển PI trong hệ thống DO . 69

3.1.3 Bộ điều khiển điện áp trong hệ thống SEIG . 74

3.2 Ứng dụng phép ngữ nghĩa hoá và giải nghĩa . 94

3.2.1 Bộ điều khiển ổn định nhiệt độ cho lò nhiệt . 94

3.2.2 Bộ điều khiển trượt con lắc ngược. 102

3.3 Tối ưu hoá tham số mờ ĐSGT và phép ngữ nghĩa hoá, giải nghĩa . 114

3.3.1 Tối ưu hoá tham số bộ chỉnh định cho bộ điều khiển PI. 114

3.3.2 Tối ưu hoá tham số bộ điều khiển ổn định nhiệt độ cho lò nhiệt . 118

3.3.3 Tối ưu hoá tham số bộ điều khiển trượt con lắc ngược. 123

Kết luận chương 3. 127

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 129

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 131

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 132

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY