Luận án Mô hình cấu trúc vỏ trái đất miền bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI

ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM . 6

1.1. SƠ LƯỢC VỀ CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊNCỨU. 6

1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT KHU

VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM. 7

1.2.1 Phương pháp từ Tellua. 9

1.2.2 Phương pháp thăm dò từ và trọng lực thăm dò. 11

1.2.3 Phương pháp địa chấn. 14

Kết luận chương 1 . 18

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM . 19

2.1 CƠ SỞ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI

ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM . 19

2.1.1 Tài liệu địa chấn sâu . 19

2.1.2 Cơ sở tài liệu trọng lực miền Bắc Việt Nam. 21

2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU

VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM. 23

2.2.1 Phương pháp địa chấn khúc xạ . 23

2.2.2 Mô hình hóa tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái

đất . 392.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỌNG LỰC NGHIÊN CỨU

CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM . 47

2.3.1 Phương pháp nâng trường. 47

2.3.2 Phương pháp tính gradient ngang cực đại . 48

2.3.3 Phương pháp phân tích định lượng tài liệu trọng lực. 49

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI

ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN VÀ

TRỌNG LỰC. 56

3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN. 56

3.1.1 Kết quả phân tích tài liệu địa chấn phản xạ. 56

3.1.2 Kết quả phân tích tài liệu địa chấn khúc xạ. 62

3.1.3 Xây dựng mặt cắt cấu trúc theo tài liệu địa chấn . 72

3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT

MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG TÀI LIỆU TRỌNG LỰC. 76

3.2.1 Kết quả nghiên cứu đứt gãy kiến tạo. 76

3.3 PHÂN TÍCH KẾT HỢP TÀI LIỆU TRỌNG LỰC VÀ ĐỊA CHẤN . 88

3.3.1 Mối quan hệ vận tốc truyền sóng và mật độ đất đá dọc theo 2

tuyến địa chấn dò sâu . 88

3.3.2 Giải bài toán ngược trọng lực cho các tuyến xa tuyến địa chấn sâu94

Kết luận chương 3 . 98

CHƯƠNG 4 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC

VIỆT NAM . 100

4.1 BỀ MẶT MÓNG KẾT TINH MIỀN BẮC VIỆT NAM . 100

4.2. BỀ MẶT CONRAD MIỀN BẮC VIỆT NAM. 105

4.2.1 Mặt Conrad trong vùng Đông Bắc . 106

4.2.2 Mặt Conrad trong đới Sông Hồng. 107

4.2.3 Mặt Conrad ở vùng Tây Bắc và phần còn lại . 1084.3. BỀ MẶT MOHO MIỀN BẮC VIỆT NAM . 111

4.3.1. Bề mặt Moho tại vùng Đông Bắc. 111

4.3.2. Bề mặt Moho trong đới Sông Hồng . 112

4.3.3 Bề mặt Moho tại vùng Tây Bắc và các phần diện tích còn lại . 113

Kết luận chương 4 . 115

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 116

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN. 118

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 120

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY