Luận án Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN 8

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về lối sống thanh niên 8

1.2. Cơ sở lý luận nghiên cứu về lối sống thanh niên 23

Chương 2: THỰC TRẠNG LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN

NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY 41

2.1. Khảo sát lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay

(Qua trường hợp xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và xã Thụy Hương,

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) 41

2.2. Đánh giá chung về lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội 73

Chương 3: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG

CỦA LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI

THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY 89

3.1. Các nhân tố tác động đến lối sống thanh niên nông thôn ngoại thànhHà Nội 89

3.2. Xu hướng vận động của lối sống thanh niên nông thôn ngoại thànhHà Nội 101

Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỚI

LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH

HÀ NỘI 121

4.1. Những vấn đề đặt ra với lối sống thanh niên nông thôn ngoại thànhHà Nội 121

4.2. Một số khuyến nghị đối với với lối sống thanh niên nông thôn ngoại

thành Hà Nội hiện nay 131

KẾT LUẬN 146

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

LUẬN ÁN 150

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151

PHỤ LỤC 160

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY