Luận án Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI 5

1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài 5

1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan đến đế tài 10

1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài và vấn đề

đặt ra 24

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ

NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 26

2.1. Lý luận chung về kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 26

2.2. Vai trò, nội dung, các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế nông

thôn trong xây dựng nông thôn mới 41

2.3. Kinh nghiệm của quốc tế và trong nước về phát triển kinh tế

nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 57

Chương 3: THỰC TRẠNG KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN KIM SƠN

TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 74

3.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh

Bình ảnh hưởng đến kinh tế nông thôn trong xây dựng nông

thôn mới 74

3.2. Thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở

huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 81

3.3. Đánh giá chung 103

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ

NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở

HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020 115

4.1. Quan điểm cơ bản phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng

nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 115

4.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng

nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 120

KẾT LUẬN 153

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 156

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157

PHỤ LỤC 170

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY