Luận án Khảo sát một số đặc điểm nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VĂN BẢN THƠ CHỮ HÁN

NGUYỄN DU.8

1.1. Quá trình thu thập di cảo thơ chữ Hán Nguyễn Du .9

1.2. Tình trạng các văn bản hiện có .11

1.3. Cách sắp xếp cụ thể từng phần .15

1.4. Sự sai biệt về từ ngữ .20

1.5. Sự khác biệt về vấn đề dịch nghĩa .28

CHƢƠNG II: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ CHỮ HÁN

NGUYỄN DU: HÌNH TƢỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƢỜI, THỜI GIAN NGHỆ

THUẬT, KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT.41

2.1. Hình tƣợng nghệ thuật về con ngƣời .41

2.2. Thời gian nghệ thuật .81

2.3. Không gian nghệ thuật.97

CHƢƠNG 3 : KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN

DU: NGÔN NGỮ .117

3.1. Câu thơ:.118

3.2. Từ ngữ:.137

3.3. Từ những đặc điểm nghệ thuật trên đi vào phân tích một bài thơ cụ thể: Long

thành cầm giả ca.179

PHẦN KẾT LUẬN.183

THƢ MỤC THAM KHẢO.186

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY