Luận án Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

MỤC LỤC. 2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 3

DANH MỤC BẢNG - BIỂU . 4

MỞ ĐẦU. 5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 22

1.1. Một số khái niệm. 22

1.2. Khái lược về sự hình thành và phát triển ca trù . 32

1.3. Giá trị di sản ca trù . 51

1.4. Kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản. 60

Chương 2. THỰC TRẠNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CA TRÙ CỦA

MỘT SỐ CÂU LẠC BỘ, GIÁO PHƯỜNG TẠI HÀ NỘI . 73

2.1. Thực trạng hoạt động của một số câu lạc bộ,. 73

2.2. Những khó khăn, thuận lợi. 106

Chương 3. BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CA TRÙ, MỘT SỐ VẤN ĐỀ

CẦN BÀN LUẬN . 123

3.1. Bàn luận về quan điểm bảo tồn, phát huy di sản ca trù . 123

3.2. Những biến đổi của một số câu lạc bộ, giáo phường . 129

3.3. Bàn luận mô hình phù hợp cho việc biểu diễn nghệ thuật của một .140

3.4. Bàn luận một số giải pháp . . . .146

KẾT LUẬN. 165

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 169

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 170

PHỤ LỤC. 179

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY