Luận án Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6

1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài 6

1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài 23

1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề đặt

ra cần được tiếp tục nghiên cứu 28

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT

CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 31

2.1. Khái niệm, nội dung điều chỉnh và vai trò của pháp luật về giám sát của

nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước 31

2.2. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện và các yếu tố ảnh hưởng đến việc

hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành

chính nhà nước 48

2.3. Pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước

ở một số nước trên thế giới và những giá trị tham khảo cho Việt Nam 60

Chương 3: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG

PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 70

3.1. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về giám sát của nhân

dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 70

3.2. Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành

chính nhà nước ở Việt Nam hiện hành 74

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ

GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ

NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 113

4.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ

quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay 113

4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ

quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay 120

KẾT LUẬN 151

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN 153

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY