Luận án Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ

TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

7

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 7

1.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 22

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM

PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở

VIỆT NAM

25

2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của cơ chế kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

25

2.2. Các yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu tố của cơ chế kiểm tra

văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà

nước ở Việt Nam

45

2.3. Tiêu chí hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp

luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

58

Chương 3: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

LUẬT TRONG THỜI GIAN QUA VÀ THỰC TRẠNG CƠ CHẾ

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

66

3.1. Tình hình, kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong

thời gian qua

66

3.2. Thực trạng cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của

các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

73

Chương 4: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH

CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM

100

4.1. Quan điểm hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp

luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY