Luận án Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001- 2010

Mục lục TrangPhần mở đầu4 Chương 1. Cơ sở lý luận Và THựC TIễN CủA việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1. Những vấn đề lý luận chung về cơ chế, chính sách đầu tư nước ngoài và thu hút FDI10 1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Việt Nam.30 1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 41 Chương 2. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội2.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế của Hà Nội tác động tới quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI57 2.2. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Việt Nam 63 2.3. Tác động của quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách đến kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội97 2.4. Những hạn chế tồn tại đặt ra đối với cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Hà Nội 119 Chương 3. Phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội đến năm 20103.1. Nhu cầu vốn phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội tới 2010 137 3.2. Phương hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tình hình mới 146 3.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng cường thu hútFDI ở Hà Nội đến 2010 166 Kết luận 199 Tài liệu tham khảo 201 Những công trình đ8 công bố liên quan đến luận án 208 Phụ lục

Mục lục

Trang

Phần mở đầu4

Chương 1. Cơ sở lý luận Và THựC TIễN CủA việc hoàn thiện cơ chế,

chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Những vấn đề lý luận chung về cơ chế, chính sách đầu tư nước ngoài và thu

hút FDI10

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu

hút FDI ở Việt Nam.30

1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 41

Chương 2. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến kết quả

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội

2.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế của Hà Nội tác động tới quá

trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI57

2.2. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Việt Nam 63

2.3. Tác động của quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách đến kết quả thu hút đầu

tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội97

2.4. Những hạn chế tồn tại đặt ra đối với cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Hà Nội 119

Chương 3. Phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện

cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp

nước ngoài ở thủ đô Hà Nội đến năm 2010

3.1. Nhu cầu vốn phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội tới 2010 137

3.2. Phương hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tình hình mới 146

3.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng cường thu hútFDI ở Hà Nội

đến 2010 166

Kết luận 199

Tài liệu tham khảo 201

Những công trình đ8 công bố liên quan đến luận án 208

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY