Luận án Hàng không Việt Nam - Định hướng phát triển theo mô hinh tập đoàn kinh tế

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam ñoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, ñồ thị MỞ ðẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TẬP ðOÀN KINH TẾ HÀNG KHÔNG 9 1.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của tập ñoàn kinh tế hàng không 9 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tập ñoàn kinh tế 9 1.1.2. Khái niệm về tập ñoàn kinh tế và tập ñoàn kinh tế hàng không 11 1.1.3. ðặc ñiểm của tập ñoàn kinh tế hàng không 15 1.1.4. Vai trò của tập ñoàn kinh tế hàng không 22 1.2. Tổ chức và quản lý tập ñoàn kinh tế hàng không25 1.2.1. Cơ cấu tổ chức tập ñoàn kinh tế hàng không 25 1.2.2. Cơ cấu tổ chức công ty mẹ tập ñoàn kinh tế hàng không 32 1.2.3. Cơ cấu quản lý, ñiều hành tập ñoàn kinh tế hàng không 33 1.3. Hình thành và phát triển tập ñoàn kinh tế hàngkhông 34 1.3.1. Phương thức hình thành và phát triển 34 1.3.2. ðiều kiện hình thành tập ñoàn kinh tế hàng không 37 1.3.3. Quy trình và nội dung xây dựng tập ñoàn kinhtế hàng không 42 1.3.4. Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển tập ñoàn kinh tế hàng không 46 1.4. Kinh nghiệm tổ chức tập ñoàn kinh tế hàng không trên thế giới 49 1.4.1. Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và xây dựng tập ñoàn kinh tế hàng không trên thế giới 49 1.4.2. Các bài học kinh nghiệm 50 1.5. Tóm tắt chương 1 52 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HÌNH THÀNH TẬP ðOÀN KINH TẾ VÀ CÁC ðIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TẬP ðOÀN KINH TẾ HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM 55 2.1. Thực tiễn hình thành tập ñoàn kinh tế ở Việt Nam 55 2.1.1. Quá trình hình thành và thí ñiểm thành lập tập ñoàn kinh tế 55 2.1.2. Thực tiễn mô hình các tập ñoàn ñang thí ñiểm58 2.1.3. Sự khác biệt giữa tập ñoàn kinh tế thí ñiểm và Tổng công ty 91 hoạt ñộng theo mô hình công ty mẹ - công ty con 63 2.2. Phân tích các ñiều kiện bên trong - Thực trạngcủa ngành HKVN 64 2.2.1. Quá trình xây dựng và phát triển 64 2.2.2. Tổ chức và quản lý ngành HKVN 67 2.2.3. Các nguồn lực của ngành HKVN 76 2.2.4. Tình hình SXKD của ngành HKVN 85 2.3. Phân tích các ñiều kiện bên ngoài - Môi trườngkinh doanh ngành HKVN 92 2.3.1. Môi trường vĩ mô 92 2.3.2. Môi trường ngành HKVN 95 2.4. ðánh giá các ñiều kiện hình thành tập ñoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 111 2.4.1. ðánh giá các ñiều kiện bên trong 111 2.4.2. ðánh giá các ñiều kiện bên ngoài 115 2.5. Tóm tắt chương 2 119 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG TẬP ðOÀN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 1213.1. Sự cần thiết và quan ñiểm xây dựng tập ñoàn ki nh tế hàng không ở Việt Nam 121 3.1.1 Sự cần thiết phát triển HKVN theo mô hình tập ñoàn kinh tế 121 3.1.2. Quan ñiểm hình thành và xây dựng tập ñoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 123 3.2. Phương án xây dựng tập ñoàn kinh tế hàng khôngở Việt Nam 124 3.2.1. Phương án hình thành tập ñoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 124 3.2.2. Những ñặc ñiểm chủ yếu của Tập ñoàn HKVN 1303.3. Quy mô và lộ trình xây dựng Tập ñoàn HKVN 151 3.3.1. Dự báo quy mô ñến năm 2020 151 3.3.2. Lộ trình xây dựng Tập ñoàn HKVN 158 3.4. Giải pháp xây dựng Tập ñoàn HKVN 160 3.4.1. Tập trung ñầu tư phát triển vận tải hàng không – lĩnh vực nòng cốt của Tập ñoàn HKVN 161 3.4.2. Mở rộng ñầu tư ra ngoài vận tải hàng không nhằm tăng tính ñồng bộ của sản phẩm và khả năng sinh lời 170 3.4.3. Cổ phần hóa Tổng công ty HKVN và ñẩy mạnh cổphần hóa các ñơn vị thành viên ñể tăng khả năng tập trung, tích tụ vốn 173 3.4.4. Kiện toàn tổ chức, quản lý theo hướng tập ñoàn và triển khai thủ tục chuyển sang mô hình tập ñoàn 177 3.5. Kiến nghị 179 3.5.1. Kiến nghị với Nhà nước 179 3.5.2. Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải 181 KẾT LUẬN 182 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ i TÀI LIỆU THAM KHẢO ii PHỤ LỤC v

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam ñoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, ñồ thị

MỞ ðẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TẬP ðOÀN KINH TẾ HÀNG

KHÔNG 9

1.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của tập ñoàn kinh tế hàng không 9

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tập ñoàn kinh tế 9

1.1.2. Khái niệm về tập ñoàn kinh tế và tập ñoàn kinh tế hàng không 11

1.1.3. ðặc ñiểm của tập ñoàn kinh tế hàng không 15

1.1.4. Vai trò của tập ñoàn kinh tế hàng không 22

1.2. Tổ chức và quản lý tập ñoàn kinh tế hàng không25

1.2.1. Cơ cấu tổ chức tập ñoàn kinh tế hàng không 25

1.2.2. Cơ cấu tổ chức công ty mẹ tập ñoàn kinh tế hàng không 32

1.2.3. Cơ cấu quản lý, ñiều hành tập ñoàn kinh tế hàng không 33

1.3. Hình thành và phát triển tập ñoàn kinh tế hàngkhông 34

1.3.1. Phương thức hình thành và phát triển 34

1.3.2. ðiều kiện hình thành tập ñoàn kinh tế hàng không 37

1.3.3. Quy trình và nội dung xây dựng tập ñoàn kinhtế hàng không 42

1.3.4. Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển tập

ñoàn kinh tế hàng không 46

1.4. Kinh nghiệm tổ chức tập ñoàn kinh tế hàng không trên thế giới 49

1.4.1. Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và xây dựng tập ñoàn kinh

tế hàng không trên thế giới 49

1.4.2. Các bài học kinh nghiệm 50

1.5. Tóm tắt chương 1 52

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HÌNH THÀNH TẬP ðOÀN KINH TẾ VÀ

CÁC ðIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TẬP ðOÀN KINH TẾ

HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM 55

2.1. Thực tiễn hình thành tập ñoàn kinh tế ở Việt Nam 55

2.1.1. Quá trình hình thành và thí ñiểm thành lập tập ñoàn kinh tế 55

2.1.2. Thực tiễn mô hình các tập ñoàn ñang thí ñiểm58

2.1.3. Sự khác biệt giữa tập ñoàn kinh tế thí ñiểm và Tổng công ty 91

hoạt ñộng theo mô hình công ty mẹ - công ty con 63

2.2. Phân tích các ñiều kiện bên trong - Thực trạngcủa ngành HKVN 64

2.2.1. Quá trình xây dựng và phát triển 64

2.2.2. Tổ chức và quản lý ngành HKVN 67

2.2.3. Các nguồn lực của ngành HKVN 76

2.2.4. Tình hình SXKD của ngành HKVN 85

2.3. Phân tích các ñiều kiện bên ngoài - Môi trườngkinh doanh ngành HKVN 92

2.3.1. Môi trường vĩ mô 92

2.3.2. Môi trường ngành HKVN 95

2.4. ðánh giá các ñiều kiện hình thành tập ñoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 111

2.4.1. ðánh giá các ñiều kiện bên trong 111

2.4.2. ðánh giá các ñiều kiện bên ngoài 115

2.5. Tóm tắt chương 2 119

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG TẬP ðOÀN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 121

3.1. Sự cần thiết và quan ñiểm xây dựng tập ñoàn ki nh tế hàng không ở Việt Nam 121

3.1.1 Sự cần thiết phát triển HKVN theo mô hình tập ñoàn kinh tế 121

3.1.2. Quan ñiểm hình thành và xây dựng tập ñoàn kinh tế hàng

không ở Việt Nam 123

3.2. Phương án xây dựng tập ñoàn kinh tế hàng khôngở Việt Nam 124

3.2.1. Phương án hình thành tập ñoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 124

3.2.2. Những ñặc ñiểm chủ yếu của Tập ñoàn HKVN 130

3.3. Quy mô và lộ trình xây dựng Tập ñoàn HKVN 151

3.3.1. Dự báo quy mô ñến năm 2020 151

3.3.2. Lộ trình xây dựng Tập ñoàn HKVN 158

3.4. Giải pháp xây dựng Tập ñoàn HKVN 160

3.4.1. Tập trung ñầu tư phát triển vận tải hàng không – lĩnh vực nòng

cốt của Tập ñoàn HKVN 161

3.4.2. Mở rộng ñầu tư ra ngoài vận tải hàng không nhằm tăng tính

ñồng bộ của sản phẩm và khả năng sinh lời 170

3.4.3. Cổ phần hóa Tổng công ty HKVN và ñẩy mạnh cổphần hóa

các ñơn vị thành viên ñể tăng khả năng tập trung, tích tụ vốn 173

3.4.4. Kiện toàn tổ chức, quản lý theo hướng tập ñoàn và triển khai

thủ tục chuyển sang mô hình tập ñoàn 177

3.5. Kiến nghị 179

3.5.1. Kiến nghị với Nhà nước 179

3.5.2. Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải 181

KẾT LUẬN 182

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ i

TÀI LIỆU THAM KHẢO ii

PHỤ LỤC v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY