Luận án Hàm phân hình giá trị Fréchet với lý thuyết thế vị phức và các bất biến tôpô tuyến tính

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG 1 .6

THÁC TRIỂN HÀM PHÂN HÌNH GIÁ TRỊ FRESCHET TỪ CÁC TẬP ĐẶC BIỆT

TRONG n .6

§ 1.1 Mở đầu.6

§1.2 Hàm phân hình xác định trên tập mở với giá trị trong không gian Fréchet

có chuẩn liên tục.8

§ 1.3 Hàm phân hình xác định trên tập compact -chính qui với giá trị không

gian Fréchet có (DN)-chuẩn.13

§1.4 Hàm phân hình xác định trên tập compact kiểu duy nhất với giá trị

trong không gian Fréchet có (LB) -chuẩn. .25

§1.5 Hàm phân hình xác định trên tập compact không đa cực với giá trị

trong không gian Fréchet có (DN)-chuẩn. .34

CHƢƠNG 2 .44

THÁC TRIỂN HÀM GIẢI TÍCH THỰC GIÁ TRỊ FRÉSCHET TỪ CÁC TẬP MỞ .44

§2.1 Mở đầu. .44§ 2.2 Sự thác triển hàm giải tích thực có thác triển yếu với giá trị trong không

gian Fréchet có (DN)-chuẩn.45

§ 2.3 Sự thác triển hàm giải tích thực có thác triển yếu với giá trị trong không

gian Fréchet có ( -chuẩn.49

§2.4. Về các không gian Fréchet có (DN), ( (LB)-chuẩn. .57

CHƢƠNG 3 .60

TÍNH CHẤT (), ( CỦA ĐỐI NGẪU CỦA KHÔNG GIAN CÁC MẦM HÀM

CHỈNH HÌNH .60

§ 3.1. Mở đầu.60

§ 3.2. Cấu trúc (Ω) của không gian các mầm hàm chỉnh hình. .62

§ 3.3. Các ánh xạ riêng, toàn ánh chỉnh hình và các tính chất ( , ( của

không gian các mầm hàm chỉnh hình.71

KẾT LUẬN.80

TÀI LIỆU THAM KHẢO .82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY