Luận án Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN ĐẾN ĐỀ TÀI 7

1.1. Những nghiên cứu xung quanh vấn đề giá trị truyền thống, giáo dục giá

trị đạo đức truyền thống, nhân cách, nhân cách sinh viên 7

1.2. Những công trình nghiên cứu liên quan đến toàn cầu hóa, tác động của

toàn cầu hóa đối với nhân cách, lối sống, đạo đức của con người Việt

Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng 15

1.3. Những công trình nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa đến đời sống

của đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung và thanh niên - sinh viên

Tây Nguyên nói riêng 22

Chương 2: NHÂN CÁCH, NHÂN CÁCH SINH VIÊN, TẦM QUAN TRỌNG VÀ

NỘI DUNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG

NHẰM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY 29

2.1. Nhân cách, nhân cách sinh viên Việt Nam 29

2.2. Toàn cầu hóa và tầm quan trọng của giáo dục giá trị đạo đức truyền

thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam

trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay 44

2.3. Giá trị đạo đức truyền thống và một số giá trị đạo đức truyền thống dân

tộc cần phải giáo dục cho sinh viên Việt Nam hiện nay 56

Chương 3: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG NHẰM HÌNH

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CHO SINH VIÊN KHU

VỰC TÂY NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN

NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 78

3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị đạo đức truyền thống

nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở khu vực Tây

Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay 78

3.2. Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống nhằm hình thành và

phát triển nhân cách sinh viên ở khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh

toàn cầu hóa hiện nay 89

3.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống

nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở khu vực Tây

Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay 116

Chương 4: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

TRUYỀN THỐNG NHẰM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN

CÁCH CHO SINH VIÊN KHU VỰC TÂY NGUYÊN TRONG BỐI

CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY 122

4.1. Quan điểm định hướng để nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức

truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực

Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay 122

4.2. Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức

truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực

Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay 127

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 150

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 164

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY