Luận án Giảng dạy chương thuyết động học phân tử và chất khí lý tƣởng theo định hướng tổ chức hoạt động nhận thức

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIẢNG DẠY CÁC KIẾN THỨC CỦA

CHƢƠNG “THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ KHÍ LÍ TƢỞNG” THEO ĐỊNH

HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC.6

1.1 Tại sao phải giảng dạy các kiến thức của chƣơng" Thuyết động học phân tử và

chất khí lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức HĐNT. .6

1.1.1 Giảng dạy các kiến thức của chƣơng "Thuyết động học phân tử và chất khí

lí tƣởng " với mục đích phát triển trí tuệ.6

1.1.2 Giảng dạy các kiến thức của chƣơng "Thuyết động học phân tử và chất khí

lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức HĐNT nhằm giúp học sinh tiếp cận với các PPNT và

phƣơng thức HĐNT trong khoa học vật lí.8

1.2. Làm thế nào để giảng dạy các kiến thức của chƣơng" Thuyết động học phân tử

và chất khí lí tƣởng" theo định hƣởng tổ chức HĐNT?.9

1.2.1 Phân biệt các phƣơng thức HĐNT cơ bản trong vật lí.9

1.2.2. Phƣơng pháp mô hình. .17

1.2.2.1. Tìm hiểu phƣơng pháp mô hình.17

1.2.2.2. Các loại mô hình đƣợc sử dụng trong vật lí học.17

1.2.2.3. Tính chất của mô hình.18

1.2.2.4. Phƣơng pháp mô hình trong vật lý học:.19

1.2.3. Việc giảng dạy các mô hình trong vật lý ở trƣờng phổ thông [16] .21

1.2.3.1. Thực tế việc giảng dạy các mô hình vật lý ở trƣờng phổ thông: .21

1.2.3.2. Những hậu quả về mặt nhận thức đối với học sinh.[17].22

1.2.3.3. Nguyên nhân. .24

1.2.3.4. Cách khắc phục.25

1.2.4. Vị trí và vai trò mô hình động học phân tử và chất khí lí tƣởng trong khoa

học vật lí.261.2.5. Vị trí và vai trò của mô hình động học phân tử và chất khí lí tƣởng trong

việc dạy học vật lí ở phổ thông.27

1.2.6. Tầm quan trong của việc dạy mô hình động học phân tử.29

1.2.7 -Vận dụng PPMH trong dạy học vật lí.30

1.2.8. Lựa chọn phƣơng pháp dạy học cho từng bài cụ thể của chƣơng "Thuyết

động học phân tử và chất khí lí tƣợng" theo hƣớng tổ chức HĐNT.31

1.2.8.1. Những yêu cầu khi lựa chọn PPDH trên cơ sở lựa chọn cách thức tổ

chức HĐNT [5] .31

1.2.8.2. Phân loại phƣơng pháp dạy học.32

1.2.9. Giai đoạn chuẩn bị soạn thảo các giáo án theo định hƣớng tổ chức hoạt

động nhận thức.34

1.3. Tổ chức giờ học vật lí ở trên lớp.35

CHƢƠNG II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC BÀI HỌC CHƢƠNG

“THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ KHÍ LÝ TƢỞNG” THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ

CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC.37

2.1. Những nội dung cơ bản thuộc chƣơng "Chất Khí" (SGK lớp 10 thí điểm) hay

chƣơng X "Thuyết động học phân tử và chất khí lí tƣởng".37

2.1.1. Các luận điểm cơ bản của thuyết động học phân tử. .38

2.1.2. Các trạng thái cấu tạo chất.40

2.1.3. Các định luật về nhiệt. .41

2.2. Kế hoạch dạy học chƣơng "Thuyết động học phân tử và chất khí lí tƣởng" .42

2.2.1. Mục tiêu. .42

2.2.2. Nội dung các bài học trong chƣơng .44

2.3. Xây dựng tiến trình dạy học một số bài học cụ thể của chƣơng"Thuyết.57

động học phân tử và chất khí lí tƣởng" lớp 10 -THPT .57

2.3.1. Tiến trình day học bài" phân tử và một số thuộc tính của phân tử .57

2.3.2. Tiến trình dạy học bài các trạng thái cấu tạo chất.702.3.3. Tiến trình dạy học bài "Hệ thức liên hê giữa thể tích và áp suất khi nhiệt

độ không đổi. ĐL BOYLE -MARIOTTE". .76

2.3.4. Tiến trình dạy học bài'' Hệ thức giữa áp suất và nhiệt độ định luật Charles".88

2.3.5- Phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng - định luật Gay- Lussac. .101

PHỤ LỤC: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. .109

CHƢƠNG III: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .119

3.1- Mục đích thực nghiệm sƣ phạm. .119

3.2. Đối tƣợng và phƣơng pháp thức nghiệm. .119

3.3. Kết quả thực nghiệm Sƣ phạm.120

3.3.1. Phân tích diễn biến cụ thể trên lớp của tiến trình dạy các bài học chƣơng

"Thuyết động học phân tử và chất khí lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức HĐNT.120

3.3.2 Kiểm tra viết. .132

3.3.3. Phân tích kết quả học tập của lớp thức nghiệm và đối chứng. .133

SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ RIÊNG TỪNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM .140

KẾT LUẬN CHUNG .174

ĐỀ KIỂM TRA.175

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY