Luận án Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Lời cam đoan .i

Mục lục.ii

Danh mục các chữ viết tắt.v

Danh mục các bảng .vi

Danh mục các hình.vii

MỞ ĐẦU.1

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .6

1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC.6

1.2. VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI .12

1.3. SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬN ÁN SO VỚI CÁC NGHIÊN CỨU

TRƯỚC ĐÂY .15

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.15

Chƣơng 2: KHU CÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP.17

2.1. KHU CÔNG NGHIỆP .17

2.1.1. Khái niệm .17

2.1.2. Phân loại khu công nghiệp .20

2.1.3. Vai trò của khu công nghiệp .21

2.1.4. Những tác động không tích cực từ việc phát triển các khu công nghiệp.23

2.2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP.25

2.2.1. Phát triển.25

2.2.2. Phát triển bền vững.26

2.2.3. Phát triển bền vững các khu công nghiệp.27

2.2.4. Các tiêu thức đánh giá sự phát triển bền vững của khu công nghiệp .29

2.3. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP.37

2.3.1. Khái niệm giải pháp tài chính phát triển bền vững khu công nghiêp.37

2.3.2. Tác động của các giải pháp tài chính đến sự phát triển bền vững các

khu công nghiệp.40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY