Luận án Giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾNĐỀ TÀI 6

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đạo đức, đạo đức truyền

thống, nhân cách và tầm quan trọng của giá trị đạo đức truyền thống

trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên 6

1.2. Những công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng phát huy

giá trị đạo đức truyền thống trong việc hình thành và phát triển

nhân cách sinh viên 18

1.3. Những nghiên cứu liên quan đến phương hướng và giải pháp

nhằm phát huy các giá trị đạo đức truyền thống trong việc hình

thành và phát triển nhân cách sinh viên 21

Chương 2: NHÂN CÁCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ TRỊ ĐẠO

ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ

PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở VIỆT NAM

HIỆN NAY 26

2.1. Nhân cách và những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát

triển nhân cách sinh viên 26

2.2. Giá trị đạo đức truyền thống và tầm quan trọng của nó trong việc

hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay 46

Chương 3: GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC HÌNH

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT

NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ

ĐẶT RA (QUA THỰC TẾ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO

ĐẲNG Ở HÀ NỘI) 70

3.1. Thực trạng phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong việc hình

thành và phát triển nhân cách sinh viên ở các trường đại học,

cao đẳng ở Hà Nội hiện nay 70

3.2. Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát huy giá trị đạo đức

truyền thống trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh

viên Việt Nam hiện nay 93

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NHẰM PHÁT HUY TỐT CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

TRUYỀN THỐNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT

TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 114

4.1. Phương hướng phát huy các giá trị đạo đức truyền thống trong việc

hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay 114

4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy giá trị đạo đức truyền

thống trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên

Việt Nam hiện nay 128

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY