Luận án Dùng bài toán tình huống mô phỏng rèn luyện kĩ năng thiết kế công nghệ bài nghiên cứu tài liệu mới cho sinh viên khoa hóa Đại học sư phạm

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

§1. ĐẶT VẤN ĐỀ: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1

§2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.5

§6. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.9

CHưƠNG I . 11

CƠ SỞ LÍ THUYẾT CỦA TIẾP CẬN BÀI TOÁN TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG

ĐỂ HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NGHỀ DẠY HỌC . 11

Đặt vấn đề .11

§1. Cấu trúc chức năng của nghề dạy học.13

$2- Cấu trúc của bài học hóa học.19

2-1- Khái niệm bài học.19

2-2- Phân loại bài học .19

2-3- Qui luật cơ bản chi phối cấu trúc của bài học .20

2-4- Cấu trúc các bước công nghệ của bài học nghiên cứu tài liệu mới (Kiểu I

2-5- Qui trình thiết kế công nghệ bài học nghiên cứu tài liệu mới .23

$3. Tư tưởng công nghệ dạy học hiện đại.27

3-1- Đôi chút lịch sử .27

3-2- Thế nào là công nghê dạy học hiện đại. .28

3-3- Hệ dạy học "tự học - cá thể hóa - có hướng dẫn".29

$4. Biên soạn nội dung dạy học theo tiếp cận mô đun.30

4-1- Khái niệm môđun dạy học.31

4-2- Những đặc trưng cơ bản của một môđun dạy học.31

4-3- Cấu trúc của môđun dạy học .32$5. Xây dựng hệ thống bài toán tình huống mô phỏng.35

5.1. Tình huống mô phỏng hành vi .35

5.2- Bài toán tình huống mô phỏng hành vi là gì?.37

5.3. Algorit của quá trình biến tình huống nghề thành bài toán tình huống mô

phỏng [67]. .39

Kết luận chương I.41

CHưƠNG II. 44

HỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN

CỨU TÀI LIỆU MỚI . 44

Đặt vấn đề: .44

$1. Hệ thống kỹ năng thiết kế công nghệ bài học .45

$2. Chiến lược huấn luyện kỹ năng thiết kế công nghệ bài học .46

2.1- Huấn luyện theo lôgic phân tích từng phần .46

2-2. Huấn luyện theo lôgic phát triển liên hoàn.47

2-3- Chiến lược huấn luyện quyết định chiến lược soạn tài liệu giáo khoa.48

HỆ THỐNG CÁC BÀI TOÁN TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG RÈN LUYỆN KĨ

NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HÓA HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI

CHO SINH VIÊN Sư PHẠM . 49

Mở đầu .51

I. Mục tiêu .52

II. Nội dung:.52

Cách thức thứ nhất: Biên soạn theo lôgic phân tích từng phần (Môđun I) .52Cách thức thứ hai:Biên soạn theo logic phát triển tuyến tính (Môđun II) .53

III- Mã số của môđun.54

IV. Cách học theo môđun.54

TEST VÀO .55

RÈN KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC .57

I/ Mục tiêu .57

II/ Giới thiệu nội dung.57

III/ Bài tập .57

TEST TRUNG GIAN .60

HưỚNG DẪN TRẢ LỜI.60

RÈN KĨ NĂNG THIẾT KẾ GRAP NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC.63

II) Giới thiệu nội dung .63

III. Bài tập .63

TEST TRUNG GIAN .66

HưỚNG DẪN TRẢ LỜI.66

RÈN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CÁC BưỚC LÝ LUẬN DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC

(CHIA CÔNG ĐOẠN) .71

I. Mục tiêu .71

II. Giới thiệu nội dung.71

III. Bài tập .71

TEST TRUNG GIAN .73

HưỚNG DẪN TRẢ LỜI.73RÈN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CẤU TRÚC PHưƠNG PHÁP CỦA BÀI HỌC .78

I. Mục tiêu .78

II. Giới thiệu nội dung.78

III. Bài tập .79

TEST TRUNG GIAN.81

HUỚNG DẪN TRẢ LỜI.82

RÈN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CẤU TRÚC TOÀN VẸN CỦA BÀI HỌC (HOÀN

THIỆN GIÁO ÁN).90

I .Mục tiêu .90

II. Giới thiệu nội dung.90

III. Bài tập .90

TEST TRUNG GIAN .91

HưỚNG DẪN TRẢ LỜI.93

TEST KẾT THÚC.99

KẾT LUẬN.101

CHưƠNG III .103

THỰC NGHIỆM Sư PHẠM .103

§1. Mục đích thực nghiệm .103

§2. Phương pháp nghiên cứu.104

2.1. Chọn những bài soạn thực nghiêm thích hợp với yêu cầu của đề tài:.104

2.2. Chọn đối tượng thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm .105

2.3. Tổ chức điều tra, phỏng vấn giáo viên, sinh viên.106

§3. Nội dung thực nghiệm.107

3.1. Biên soạn nội dung thực nghiệm.107

3.2. Cách tiến hành thực nghiệm.107

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sự phạm.110Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu về nội dung đánh giá và tiêu chí đánh giá (đánh giá

"Cái gì" và cho "điểm số" như thế nào) tương ứng với mục tiêu đề ra đã được cụ

thể hóa đến chi tiết. .110

Bước 2: Thiết kế công cụ đánh giá và kế hoạch sử dụng.115

l) Công cụ đánh giá: .115

2) Kế hoạch sử dụng: .117

Bước 3 và 4: Thu thập, xử lí số liệu. Phân tích,nhận xét : .118

3.3.1. Đánh giá kết quả về mặt định lượng.119

1- Thống kê kết quả tổng hợp .119

2) Đường Lũy tích so sánh kết quả kiểm tra: Để có thể rút ra được những nhận xét

chính xác, đầy đủ lên chúng tôi so sánh tình hình chất lượng của sinh viên trước

khi thực nghiệm và sau khi thực nghiệm bằng đường lũy tích ứng với các kết quả nêu

trong bảng III.11, III.12,.128

3.3. 2. Phân tích kết quả về mặt định tính.143

KẾT LUẬN CHUNG .147

TÀI LIỆU THAM KHẢO .152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY