Luận án Đóng góp của nhà thơ Xuân Diệu trong lĩnh vực phê bình nghiên cứu văn học

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

TỔNG QUAN.5

CHƢƠNG 1: QUAN NIỆM VỀ VĂN HỌC, VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÊ BÌNH

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC CỦA XUÂN DIỆU.25

1.1. Quan niệm của Xuân Diệu về văn học, chủ yếu là quan niệm về thơ .27

1.2. Phƣơng pháp phê bình nghiên cứu văn học của Xuân Diệu: .40

CHƢƠNG 2: THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU

VĂN HỌC CỦA XUÂN DIỆU QUA NHỮNG CHẶNG ĐƢỜNG.62

2. 1. Nhìn lại một số tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ.62

2.1.1. Thời Thơ Mới (1932- 1945) .62

2.1.2. Những năm kháng chiến chống Pháp (1946 -1954): Tiếng thơ.70

2.1.3. Từ 1955 đến 1985 .73

2.2. Những mảng đề tài nổi bật.85

2.2.1. Xuân Diệu với sáng tác thơ ca dân gian: .85

2.2.2. Xuân Diệu với gia tài văn học cổ điển dân tộc:.89

2.2.3. Xuân Diệu với nền thơ Việt Nam hiện đại: .112

CHƢƠNG 3: PHONG CÁCH PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU CỦA XUÂN DIỆU .125

3.1. Nhà thơ trong nhà phê bình.126

3.2. Bình và giảng .144

3.3 ".Và cây đời mãi mãi xanh tƣơi".159

KẾT LUẬN.170

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ.141

TÀI LIỆU THAM KHẢO .1421

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY