Luận án Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc chính phủ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨULIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của các tác giả ngoài nước. 7

1.1.1. Nghiên cứu về ngân sách Nhà nước, mối quan hệ giữa ngân sách Nhà

nước và đầu tư công . 7

1.1.2. Nghiên cứu về quản lý dự án đầu tư và quản lý đầu tư công. 8

1.2. Tình hình nghiên cứu của các tác giả trong nước . 11

1.2.1. Nghiên cứu về chi ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng11

1.2.2. Nghiên cứu về quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung . 12

1.2.3.Nghiên cứu về quản lý vốn đầu tư xây dựng trong quản lý dự án. 16

1.2.4. Nghiên cứu về thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 19

1.3. Kết quả nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 20

1.3.1. Kết quả nghiên cứu đạt được . 20

1.3.2. Hạn chế và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. 20

1.3.3. Khung phân tích của luận án. 22

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.1. Đầu tư công, đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước . 24

2.1.1.Đầu tư và đầu tư công . 24

2.1.2. Khái niệm, bản chất đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước25

2.2. Vốn, các nguồn hình thành, vốn đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư

xây dựng. 27

2.2.1.Vốn. 27

2.2.2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư . 28

2.2.3. Chi phí đầu tư xây dựng và vốn đầu tư xây dựng. 29

2.2.4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước . 30

2.3. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước34

2.3.1. Chu trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng . 34

2.3.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước34

2.3.3. Các hình thức quản lý dự án .53

2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án. 59

2.4. Bài học kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước

của một số nước . 632.4.1. Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước của Trung

Quốc và Hàn Quốc . 63

2.4.2. Bài học kinh nghiệm . 71

Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNGBẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ

CHỨCKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ

3.1. Khái quát về tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ. 73

3.1.1.Tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ. 73

3.1.2. Đặc điểm, các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ . 74

3.1.3. Đặc điểm, phân loại dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà

nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ. 75

3.2. Thực trạng đầu tư của Nhà nước cho khoa học công nghệ ở Việt Nam. 77

3.2.1. Thực trạng đầu tư của Nhà nước ở Việt Nam. 77

3.2.2. Thực trạng đầu tư của Nhà nước cho khoa học công nghệ. 78

3.3. Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước tại các

tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ. 85

3.3.1. Quản lý phạm vi, qui hoạch, kế hoạch. 85

3.3.2. Quản lý chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định và phê duyệt thiết kế. 86

3.3.3. Quản lý hoạt động đấu thầu . 86

3.3.4. Hoạt động quản lý chất lượng. 95

3.3.5. Quản lý tiến độ . 97

3.3.6. Quản lý chi phí và vốn đầu tư . 99

3.3.7. Quản lý giai đoạn kết thúc đầu tư công trình đi vào sử dụng . 107

3.4. Đánh giá chung . 107

3.4.1. Những kết quả đạt được . 107

3.4.2. Hạn chế. 110

3.4.3. Nguyên nhân . 114

Chương 4. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNGBẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨCKHOA

HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ

4.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế . 117

4.1.1. Bối cảnh quốc tế 117

4.1.2. Bối cảnh trong nước. 118

4.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển các tổ chức khoa học công nghệ thuộc

Chính phủ thời gian tới . 119

4.2.1. Quan điểm phát triển. 119

4.2.2. Định hướng phát triển . 120

4.2.3. Mục tiêu phát triển . 1204.3. Giải pháp đổi mới quản lý dự án tại các tổ chức khoa học và công nghệ

thuộc Chính phủ . 122

4.3.1. Nhóm giải pháp về nguồn lực tài chính . 122

4.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện dự án . 126

4.3.3. Đổi mới hoạt động quản lý tài chính dự án. 131

4.3.4. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy nguồn nhân lực. 134

4.3.5. Nhóm giải pháp về đổi mới quy trình quản lý và kiểm tra giám sát 139

4.4. Một số kiến nghị. 142

4.4.1. Đối với Nhà nước. 142

4.4.2. Kiến nghị với các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ . 144

KẾT LUẬN .146

TÀI LIỆU THAM KHẢO.148

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY