Luận án Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUANĐẾN ĐỀ TÀI5

1.1. Nghiên cứu về chính sách tiền tệ và hội nhập kinh tế quốc tế tại Cộng

hòa dân chủ nhân dân Lào5

1.2. Nghiên cứu về chính sách tiền tệ và hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam 11

1.3. Nghiên cứu về chính sách tiền tệ và hội nhập kinh tế quốc tế tại các

quốc gia trên thế giới19

1.4. Luận án tiến sĩ quản lý kinh tế với đề tài "Đổi mới điều hành chính sách

tiền tệ của ngân hàng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế" của nghiên cứu sinh SantyPhonmeuanglao22

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐIỀU

HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI

NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ24

2.1. Cơ sở lý luận về chính sách tiền tệ 24

2.2. Cơ sở lý luận về điều hành chính sách tiền tệ trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế31

2.3. Cơ sở lý luận về điều hành chính sách tiền tệ tác động tới nền kinh tế

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế53

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA

NGÂN HÀNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN

LÀO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ70

3.1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 70

3.2. Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ

nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế75

3.3. Đánh giá thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế110

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN

LÀO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ126

4.1. Định hướng phát triển kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ của nước

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020126

4.2. Những giải pháp hoàn thiện điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tếquốc tế132

4.3. Một số khuyến nghị 160

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN 169

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN

171

TÀI LIỆU THAM KHẢO 172

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY