Luận án Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm đối với một số bài toán biên phi tuyến

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: KHẢO SÁT BÀI TOÁN HYPERBOLIC PHI TUYẾN CÓ SỐ HẠNG PHI

TUYẾN CHỨA . 11

1.1. Giới thiệu . 11

1.2. Các ký hiệu và giả thiết. 12

1.3. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm . 14

1.4. Nới rộng bài toán. 26

CHưƠNG 2: KHẢO SÁT MỘT PHưƠNG TRÌNH SÓNG Á TUYẾN TÍNH LIÊN KẾT

VỚI MỘT PHưƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN PHI TUYẾN CHỨA GIÁ TRỊ BIÊN. 32

2.1. Giới thiệu . 32

2.2.Định lý tồn tại và duy nhất. 33

2.3.Tính ổn định nghiệm. 50

CHưƠNG 3: BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN TRONG KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ

TRỌNG LưỢNG. 56

3.1. Giới thiệu . 56

3.2. Các không gian hàm Sobolev có trọng . 56

3.3. Định lý tồn tại và duy nhất. 63

CHưƠNG 4: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN PHI

TUYẾN TRONG KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG. 77

4.1. Giới thiệu . 77

4.2. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm . 78

4.3. Dáng điệu tiệm cận của nghiệm khi h → 0+. 82

PHẦN KẾT LUẬN . 85

CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN. 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY