Luận án Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DI DÂN, DI DÂN

TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ VỚI LĨNH VỰC TRẬT

TỰ XÃ HỘI 9

1.1. Nghiên cứu về di dân trên thế giới 9

1.2. Nghiên cứu về di dân ở Việt Nam, thành phố Hà Nội 15

1.3. Nghiên cứu về di dân nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội 28

1.4. Một số vấn đề cơ bản luận án tập trung nghiên cứu 33

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI DÂN TỰ DO NÔNG

THÔN - ĐÔ THỊ VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI 38

2.1. Một số khái niệm cơ bản trong nghiên cứu di dân tự do nông

thôn - đô thị với trật tự xã hội 38

2.2. Một số lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu di dân tự do nông

thôn - đô thị với trật tự xã hội 48

2.3. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về di

dân, về trật tự xã hội 63

Chương 3: THỰC TRẠNG DI DÂN TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ

VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ NỘI HIỆN NAY 70

3.1. Tình hình di dân tự do nông thôn - đô thị và trật tự xã hội ở Hà

Nội hiện nay 70

3.2. Thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở

Hà Nội hiện nay 81

3.3. Yếu tố tác động di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội

ở Hà Nội hiện nay 96

Chương 4: VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DI DÂN TỰ

DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ ĐẾN TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ

NỘI HIỆN NAY 122

4.1. Vấn đề đặt ra từ thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với

trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay 122

4.2. Một số giải pháp cơ bản khắc phục tác động tiêu cực của di dân

tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay 132

KẾT LUẬN 153

KHUYẾN NGHỊ 157

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 160

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY