Luận án Di dân ở thành phố Hồ Chí Minh và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của đề tài .2

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.4

4. Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu .7

5. Các đóng góp của đề tài. 10

6. Cấu trúc luận án. 11

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DI DÂN . 12

1.1. Những vấn đề lí luận về di dân. 12

1.1.1. Khái niệm di dân. 12

1.1.2. Phân loại di dân. 20

1.2. Di dân tự do nông thôn - đô thị nguyên nhân và ảnh hưởng. 29

1.2.1. Sự phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế và đô thị hóa là nguyên nhân thúc đẩy quá trình

di dân nông thôn - đô thị . 29

1.2.2. Di dân nông thôn - đô thị và tác động đối với kinh tế- xã hội. 31

1.2.3. Di dân tự do ở các đô thị Việt Nam . 35

1.3. Phương pháp tính toán di dân . 36

1.3.1. Phương pháp đo lường di dân . 36

1.3.2. Các chỉ tiêu về di dân. 37

CHưƠNG II: HIỆN TRẠNG DI DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ

ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. 42

2.1. Vị trí địa lí và lãnh thổ. 42

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến di dân ở TP. Hồ Chí Minh. 44

2.3. Tình hình nhập cư ở TP. Hồ Chí Minh. 54

2.4. Di dân giữa các quận huyện ở TP. Hồ Chí Minh. 92

2.5. Di dân từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành khác . 100

2.6. Tác động của di dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh. 103

CHưƠNG 3: ĐỊNH HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP DI DÂN Ở TP. HỒ CHÍ MINH . 127

3.1. Định hướng phát triển đỏ thị, di dân ở Việt Nam và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 127

3.1.1. Định hướng phát triển đô thị và di dân ở Việt Nam. 127

3.1.2. Định hướng phát triển đô thị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . 130

3.2. Định hướng di dân và phát triển kinh tế - xã hội TP. HCM. 131

3.3. Dự báo di dân ở TP. HCM. 147

3.4. Các giải pháp về di dân ở TP. HCM. 149

KẾT LUẬN. 159

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 162

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 163

PHỤ LỤC. 175

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY