Luận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng Sông Hồng

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii

DANH MỤC HÌNH . ix

PHẦN MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN ĐÓNG GÓP CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ. 10

1.1. Các nghiên cứu nước ngoài . 10

1.1.1. Các nghiên cứu có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực tiếp nước

ngoài vào phát triển bền vững về kinh tế. 10

1.1.2. Các nghiên cứu có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực tiếp nước

ngoài vào phát triển bền vững về xã hội . 14

1.1.3. Các nghiên cứu có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực tiếp nước

ngoài vào phát triển bền vững về môi trường . 17

1.2. Các nghiên cứu trong nước . 17

1.2.1. Các nghiên cứu trong nước có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực

tiếp nước ngoài vào phát triển bền vững về kinh tế . 17

1.2.2. Các nghiên cứu trong nước có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực

tiếp nước ngoài đối với phát triển bền vững về xã hội . 21

1.2.3. Các nghiên cứu trong nước có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực

tiếp nước ngoài đối với phát triển bền vững về môi trường . 23

1.2.4. Các nghiên cứu khác có liên quan đến đóng góp của đầu tư trực tiếp

nước ngoài đối với phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môitrường . 25

1.3. Những kết luận rút ra và khoảng trống nghiên cứu của luận án . 28

1.3.1. Đánh giá chung các nghiên cứu về FDI với PTBV đã được công bố. 28

1.3.2. Khoảng trống về lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu . 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 31v

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ. 32

2.1. Khái niệm FDI và vai trò của FDI nhìn từ góc độ của một quốc gia

đang phát triển . 32

2.1.1. Khái niệm FDI . 32

2.1.2. Vai trò của FDI . 33

2.2. Khái niệm phát triển bền vững và các cấu thành nội dung phát triển

bền vững của vùng kinh tế. 39

2.2.1. Khái niệm phát triển bền vững vùng kinh tế. 39

2.2.2. Các cấu thành nội dung phát triển bền vững của vùng kinh tế. 41

2.3. Đóng góp của FDI vào phát triển bền vững của một vùng . 44

2.3.1. Đóng góp của FDI vào phát triển kinh tế bền vững và các tiêu chí đánh giá . 44

2.3.2. Đóng góp của FDI vào phát triển xã hội bền vững và các tiêu chí đánh giá . 48

2.3.3. Đóng góp của FDI vào phát triển môi trường bền vững và các tiêu chí

đánh giá . 51

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát huy đóng góp FDI vào phát triền

bền vững vùng kinh tế . 55

2.4.1. Chiến lược thu hút và sử dụng FDI đóng góp vào PTBV của vùng kinhtế. 55

2.4.2. Tiềm năng của vùng . 58

2.4.3. Liên kết vùng . 60

2.4.4. Chính sách phát triển vùng . 62

2.4.5. Tư duy nhận thức của các nhà lãnh đạo ở các địa phương trong vùng.63

2.5. Kinh nghiệm về đóng góp của FDI vào phát triển bền vững tại một

số vùng và bài học kinh nghiệm cho vùng ĐBSH . 64

2.5.1. Kinh nghiệm về đóng góp FDI vào phát triển bền vững tại một số quốc gia . 64

2.5.2. Bài học kinh nghiệm cho vùng đồng bằng sông Hồng . 72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 75vi

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI

ĐOẠN 2003-2014 . 76

3.1. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng Đồng bằng sông Hồng . 76

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng ảnh

hưởng đến thu hút FDI . 76

3.1.2. Chính sách thu hút FDI đóng góp vào PTBV của vùng đồng bằng sôngHồng . 83

3.1.3. Tình hình FDI tại vùng đồng bằng sông Hồng . 95

3.2. Thực trạng đóng góp của FDI vào phát triển bền vững vùng Đồng

bằng sông Hồng . 106

3.2.1. Về kinh tế . 106

3.2.2. Về xã hội . 121

3.2.3. Về môi trường . 123

3.3. Đánh giá thực trạng FDI với phát triển bền vững của vùng Đồng

bằng sông Hồng . 130

3.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân . 130

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . 135

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 140

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ

TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG . 141

4.1. Định hướng và quan điểm về đóng góp đầu tư trực tiếp nước ngoài

vào phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông Hồng . 141

4.1.1. Căn cứ xây dựng định hướng về đóng góp đầu tư trực tiếp nước ngoài

vào phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng . 141

4.1.2. Quan điểm về đóng góp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển bền

vững vùng đồng bằng sông Hồng . 152vii

4.1.3. Định hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững vùng

đồng bằng sông Hồng . 154

4.2. Một số giải pháp tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát

triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng . 159

4.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt

động đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng

bằng sông Hồng . 159

4.2.2. Nhóm giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển bền vững về

kinh tế tại vùng đồng bằng sông Hồng . 166

4.2.3. Giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển bền vững về xã hội

tại vùng đồng bằng sông Hồng . 172

4.2.4. Giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển bền vững về môi

trường tại vùng đồng bằng sông Hồng . 172

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 174

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 176

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY