Luận án Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài 6

1.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 25

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC

NGOÀI Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 288

2.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở

vùng kinh tế trọng điểm 288

2.2. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội

ở vùng kinh tế trọng điểm 422

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế

trọng điểm 511

2.4. Kinh nghiệm về đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài và bài học cho

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 58

Chương 3. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG KINH

TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 69

3.1. Thuận lợi và khó khăn đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh

tế trọng điểm miền Trung 69

3.2. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền

Trung giai đoạn 2005-2013 766

3.3. Đánh giá chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng

điểm miền Trung 1077

Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN

TRUNG 1144

4.1. Phương hướng về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng

điểm miền Trung 1144

4.2. Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài ở

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 1222

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1511DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1522

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY