Luận án Đánh giá tiềm năng khoáng sản Kaolin vùng bắc bộ Việt Nam và định hướng sử dụng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN VÙNG BẮC BỘVIỆT NAM . 7

1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên và lịch sử nghiên cứu địa chất. 7

1.1.1. Điều kiện tự nhiên. 7

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất và kaolin vùng Bắc Bộ . 10

1.2. Đặc điểm địa chất - khoáng sản . 11

1.2.1. Vị trí vùng nghiên cứu trong bình đồ cấu trúc Việt Nam. 12

1.2.2. Địa tầng . 15

1.2.3. Magma xâm nhập. 19

1.2.4. Khái quát về cấu trúc kiến tạo vùng Bắc Bộ Việt Nam . 22

1.2.5. Khoáng sản . 24

CHưƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 27

2.1. Cơ sở lý luận . 27

2.1.1. Khái niệm về kaolin và nguồn gốc thành tạo. 27

2.1.2. Một số khái niệm khác có liên quan . 34

2.2. Cấu trúc vỏ phong hóa và các liên quan đến thành tạo kaolin. 35

2.2.1. Khái niệm vỏ phong hóa (VPH) . 35

2.2.2. Kiểu VPH . 35

2.2.3. Sản phẩm phong hóa và đới phong hóa . 35

2.3. Các phương pháp nghiên cứu. 38

2.3.1. Phương pháp tiệm cận có hệ thống kết hợp với phương pháp nghiên

cứu địa chất truyền thống. 38

2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất . 38

2.3.3. Phương pháp mô hình hóa . 39

2.3.4. Các phương pháp đánh giá tài nguyên. 462.3.5. Phương pháp dự báo tài nguyên các hạng kaolin công nghiệp theo mối

quan hệ giữa hàm lượng và tài nguyên . 50

2.3.6. Phương pháp đối sánh kết hợp với ý kiến chuyên gia . 54

CHưƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM KAOLIN VÙNG BẮC BỘ VIỆT NAM. 55

3.1. Đặc điểm phân bố. 55

3.1.1. Kaolin phong hoá . 55

3.1.2. Kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi . 57

3.1.3. Kaolin tái trầm tích. 58

3.2. Đặc điểm hình thái thân kaolin vùng Bắc Bộ . 58

3.2.1. Hình thái thân kaolin nguồn gốc phong hóa . 58

3.2.2. Hình thái thân kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi. 67

3.2.3. Hình thái thân kaolin tái trầm tích . 67

3.3. Đặc điểm chất lượng kaolin . 68

3.3.1. Kaolin nguồn gốc phong hóa . 69

3.3.2. Kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi . 82

3.3.3. Kaolin nguồn gốc tái trầm tích. 86

CHưƠNG 4. TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN KAOLIN VÙNG BẮC BỘ

VIỆT NAM. 92

4.1. Tài nguyên xác định. 92

4.2. Tài nguyên dự báo. 92

4.3. Dự báo tài nguyên các hạng kaolin công nghiệp theo mối quan hệ giữa

hàm lượng và tài nguyên. 95

CHưƠNG 5. ĐỊNH HưỚNG VÀ PHÂN CHIA KHU VỰC SỬ DỤNG

KAOLIN VÙNG BẮC BỘ VIỆT NAM . 106

5.1. Các lĩnh vực sử dụng kaolin và yêu cầu chất lượng . 106

5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm sử dụng kaolin . 112

5.2.1. Trên thế giới. 1125.2.2. Ở Việt Nam . 116

5.3. Định hướng sử dụng. 121

5.3.1. Nguyên tắc định hướng. 121

5.3.2. Định hướng sử dụng hợp lý kaolin vùng Bắc Bộ Việt Nam. 124

5.4. Phân chia khu vực sử dụng . 128

5.4.1. Nguyên tắc phân chia. 128

5.4.2. Phân chia khu vực sử dụng hợp lý kaolin vùng Bắc Bộ Việt Nam . 130

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 135

1. KẾT LUẬN:. 135

2. KIẾN NGHỊ: . 136

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY