Luận án Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1993 đến năm 2010

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu .5

5. Đóng góp khoa học của luận án .5

6. Cấu trúc của Luận án .6

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 7

1.1. Các nhóm công trình nghiên cứu. 7

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về quan hệ của Việt Nam với Campuchia. 7

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trong quan hệ của

Việt Nam với Campuchia. 16

1.2. Nhận xét về kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề

Luận án tiếp tục nghiên cứu. 17

1.2.1. Nhận xét về kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài. 17

1.2.2. Những vấn đề Luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 19

Tiểu kết chương 1 . 20

Chƣơng 2. CHỦ TRƢƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG

TRONG QUAN HỆ CỦA VIỆT NAM VỚI CAMPUCHIA TỪ NĂM 1993

ĐẾN NĂM 2000. 22

2.1. Chủ trương củng cố quan hệ của Việt Nam với Campuchia . 22

2.1.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với Campuchia. 22

2.1.2. Chủ trương của Đảng . 362.2. Sự chỉ đạo của Đảng . 45

2.2.1. Về quan hệ chính trị . 45

2.2.2. Về an ninh - quốc phòng . 51

2.2.3. Về kinh tế và văn hóa. 60

Tiểu kết chương 2 . 68

Chƣơng 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO TĂNG CƢỜNG QUAN HỆ CỦA VIỆT NAM

VỚI CAMPUCHIA TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 . 71

3.1. Đặc điểm tình hình và chủ trương của Đảng . 71

3.1.1. Đặc điểm tình hình . 71

3.1.2. Chủ trương của Đảng . 79

3.2. Sự chỉ đạo của Đảng . 88

3.2.1. Chỉ đạo phát triển quan hệ chính trị . 88

3.2.2. Củng cố quan hệ an ninh - quốc phòng. 91

3.2.3. Chỉ đạo tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và văn hóa.103

Tiểu kết chương 3 .109

Chƣơng 4. NHẬN XÉT VÀ KINH NGHỆM .111

4.1. Nhận xét .111

4.1.1. Ưu điểm.111

4.1.2. Hạn chế.120

4.2. Một số kinh nghiệm .125

Tiểu kết chương 4 .138

KẾT LUẬN.140

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .145

TÀI LIỆU THAM KHẢO.146

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY