Luận án Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2001 đến năm 2010

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU.1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.7

Chương 1: CHỦ TRƯƠNG VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NGUỒN

NHÂN LỰC CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI (2001-2005) .24

1.1. Khái niệm và những yếu tố tác động đến đào tạo nguồn nhân lực ở

tỉnh Lào Cai 24

1.2. Đảng bộ tỉnh Lào Cai vận dụng chủ trương của Đảng về đào tạo

nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh (2001 - 2005) 36

1.3. Đảng bộ tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực

(2001 - 2005) 54

Chương 2: ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

NGUỒN NHÂN LỰC (2006-2010).81

2.1. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Lào Cai về đào tạo nguồn nhân lực

đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 81

2.2. Chỉ đạo thực hiện các đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu

cầu phát triển 98

Chương 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM .129

3.1. Đánh giá 129

3.2. Một số kinh nghiệm 145

KẾT LUẬN .157

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN .160

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.161

PHỤ LỤC.181

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY