Luận án Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 7

1.1. Những công trình nghiên cứu về an sinh xã hội và đảm bảo an

sinh xã hội 7

1.2. Nhận xét chung về những công trình khoa học đã nghiên cứu có

liên quan đến đề tài luận án và những khoảng trống cần tiếp tục

nghiên cứu trong luận án 25

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ

HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 29

2.1. Khái niệm, đặc điểm và mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội

đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 29

2.2. Nội dung và những điều kiện đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

thành phố 46

2.3. Kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và

bài học đối với thành phố Hà Nội 52

Chương 3: THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA

BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 70

3.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến đảm bảo an

sinh xã hội thành phố Hà Nội 70

3.2. Thực trạng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

giai đoạn 2008 đến nay 76

3.3. Đánh giá chung 112

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM

ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH

PHỐ HÀ NỘI 123

4.1. Quan điểm, phương hướng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

thành phố Hà Nội 123

4.2. Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 134

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 157

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 160

PHỤ LỤC 171

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY