Luận án Đặc điểm địa chất đệ tứ và tài nguyên nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam

MỤC LỤC

Trang

1. Tính cấp thiết của luận án. 1

2. Mục tiêu của luận án. 2

3. Nhiệm vụ của luận án . 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án. 2

5. Nội dung nghiên cứu . 2

6. Phương pháp nghiên cứu . 3

7. Luận điểm bảo vệ . 3

8. Những điểm mới của luận án . 4

9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. 4

10. Cơ sở tài liệu của luận án . 4

11. Cấu trúc luận án. 5

12. Lời cảm ơn. 6

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG

ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

1.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu. 7

1.1.1. Vị trí địa lý, phạm vi hành chính. 7

1.1.2. Đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam và vùng phụ cận . 8

1.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất Đệ tứ và đánh giá tài nguyên nước dưới đất

vùng đồng bằng ven biển miền Trung Việt Nam và đồng bằng Quảng Nam. 8

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất Đệ tứ vùng đồng bằng ven biển miền Trung Việt

Nam và đồng bằng Quảng Nam . 8

1.2.2. Lịch sử nghiên cứu và đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng ven

biển miền Trung Việt Nam và đồng bằng Quảng Nam. 10

1.3. Các phương pháp nghiên cứu địa chất Đệ tứ và đánh giá tài nguyên nước

vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. 12

1.3.1. Phương pháp luận nghiên cứu . 12

1.3.2. Hệ phương pháp nghiên cứu địa chất Đệ tứ . 13

1.3.3. Hệ phương pháp nghiên cứu ĐCTV vùng ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 18- iii -

CHƯƠNG 2

ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

2.1. Những vấn đề chung về địa tầng trầm tích Đệ tứ ĐBVB tỉnh Quảng Nam22

2.1.1. Thang địa tầng trầm tích Đệ tứ. 22

2.1.2. Ranh giới Pleistocen - Holocen khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam . 22

2.2. Các thành tạo trước Đệ tứ khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam. 26

2.3. Địa tầng và đặc điểm trầm tích Đệ tứ ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 26

2.3.1. Thống Pleistocen (Q1) . 32

2.3.2. Thống Holocen (Q2) . 46

2.3.3. Trầm tích Đệ tứ không phân chia . 61

2.4. Xu thế biến đổi một số đặc tính của trầm tích Đệ tứ tại đồng bằng ven biển

tỉnh Quảng Nam . 62

CHƯƠNG 3

CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO VÀ SỰ THAY ĐỔI MỰC NƯỚC BIỂN

TRONG ĐỆ TỨ TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

3.1. Đặc điểm kiến tạo Đệ tứ đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. 67

3.1.1. Các yếu tố cấu trúc kiến tạo trước Đệ tứ . 67

3.1.2. Các yếu tố kiến trúc Đệ tứ tại đồng bằng Quảng Nam. 68

3.1.3. Hệ thống đứt gãy vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam . 73

3.1.4. Đặc điểm địa mạo và tính phân bậc địa hình tại ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 77

3.1.5. Các tác động của hoạt động kiến tạo hiện đại làm biến đổi địa hình khu vực

đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. 87

3.2. Tính toán tốc độ dịch chuyển (hạ thấp) kiến tạo Đệ tứ – kiến tạo hiện đại tại

khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam . 92

3.3. Sự dao động mực nước biển trong Đệ tứ ở khu vực đồng bằng ven biển tỉnh

Quảng Nam . 95

CHƯƠNG 4

VAI TRÒ CỦA ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

4.1. Tổng quát về các TCN trầm tích Đệ tứ tại ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 102

4.2. Đặc điểm chứa nước của các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ . 103

4.2.1. Đặc điểm chứa nước của tầng chứa nước Holocen (qh) . 103

4.2.2. Đặc điểm chứa nước của tầng chứa nước Pleistocen (qp) . 104- iv -

4.3. Vai trò của các đứt gãy kiến tạo hiện đại đến khả năng chứa nước của trầm

tích Đệ tứ . 108

4.3.1. Vai trò của các đứt gãy kiến tạo hiện đại đến khả năng chứa nước của tầng chứa

nước Holocen. 114

4.3.2. Vai trò của các đứt gãy kiến tạo hiện đại đến khả năng chứa nước của tầng chứa

nước Pleistocen. 114

4.4. Vai trò của các đứt gãy KTHĐ đến mực NDĐ khu vực nghiên cứu . 117

4.5. Vai trò của đặc điểm độ hạt trầm tích Đệ tứ đến tính thấm nước. 120

4.6. Ảnh hưởng của trầm tích Đệ tứ và các yếu tố tự nhiên khác đến thành phần

hóa học của nước dưới đất. 124

4.6.1. Xu thế biến đổi của thành phần hóa học nước dưới đất . 124

4.6.2. Xác định nguồn gốc cơ bản của NDĐ bằng các tỷ số hóa học . 127

4.6.3. Xác định nguồn gốc và xu thế biến đổi cơ bản của NDĐ bằng các biểu đồ Piper,

Gibbs, Marcado . 127

4.6.4. Đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng

Nam và mối quan hệ với trầm tích Đệ tứ . 140

CHƯƠNG 5

TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ ĐỒNG BẰNG

VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

5.1. Đánh giá lượng tích chứa tự nhiên (trữ lượng tĩnh) của tầng chứa nước lỗ

hổng trong các thành tạo trầm tích Đệ tứ vùng ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 146

5.2. Đánh giá lượng bổ cập (của tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo

trầm tích Đệ tứ vùng ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 147

5.2.1. Xây dựng lưới mô hình. 147

5.2.2. Các điều kiện biên . 152

5.2.3. Các dữ liệu đầu vào của mô hình . 154

5.2.4. Chạy và chỉnh lý mô hình bằng phương pháp giải bài toán ngược ổn định. 155

5.2.5. Đánh giá các nguồn hình thành trữ lượng bổ cập nước dưới đất ở đồng bằng

ven biển tỉnh Quảng Nam. 158

5.3. Đánh giá tài nguyên dự báo nước dưới đất ĐBVB tỉnh Quảng Nam. 159

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 160

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC . 162

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 164

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY