Luận án Cơ sở địa lý học phục vụ phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng vùng Đông Bắc Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu của luận án.2

3. Nhiệm vụ của luận án .2

4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.3

5. Những luận điểm bảo vệ.4

6. Những điểm mới của luận án .4

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.5

8. Cơ sở tài liệu của luận án .5

9. Cấu trúc của luận án.5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .6

1.1. Tổng quan các vấn đề liên quan đến luận án .6

1.1.1. Trên thế giới .6

1.1.2. Tại Việt Nam.8

1.1.3. Các nghiên cứu trên lãnh thổ vùng Đông Bắc. 11

1.2. Một số vấn đề chung liên quan đến luận án . 15

1.2.1. Các khái niệm cơ bản. 15

1.2.2. Tính tất yếu về sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động DLST. 19

1.2.3. Mục tiêu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng . 20

1.2.4. Điều kiện hình thành và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng . 21

1.2.5. Nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng . 24

1.3. Tiếp cận địa lý học trong phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng . 25

1.3.1. Sự cần thiết phải sử dụng hướng tiếp cận địa lý học cho phát triển dulịch. 25

1.3.2. Cơ sở địa lý học phục vụ phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 26

1.4. Các bước tiến hành nghiên cứu luận án . 41

Tiểu kết chương 1. 43Chương 2. CÁC NGUỒN LỰC ĐỊA LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN . 44

DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM . 44

2.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên . 44

2.1.1. Vị trí địa lý . 44

2.1.2. Đặc điểm địa chất và địa hình . 44

2.1.3. Sinh khí hậu . 47

2.1.4. Thủy văn . 49

2.1.5. Các giá trị sinh thái. 50

2.1.6. Cảnh quan tự nhiên . 51

2.1.7. Hệ thống hang động. 51

2.1.8. Khu vực tập trung thắng cảnh. 52

2.2. Điều kiện kinh tế -văn hóa - xã hội và tài nguyên du lịch sinh thái nhânvăn. 54

2.2.1. Dân tộc. 54

2.2.2. Phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc. 55

2.2.3. Các di tích lịch sử, văn hóa nghệ thuật, khảo cổ và kiến trúc. 57

2.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. 58

2.3.3. Hệ thống thông tin liên lạc . 60

2.4. Các tour du lịch đang khai thác tại vùng Đông Bắc. 61

2.5. Trình độ lao động của cộng đồng các dân tộc thiểu số. 62

2.6. Kết quả kinh doanh từ hoạt động du lịch vùng Đông Bắc. 65

2.6.1. Khách du lịch . 65

2.7. Phân vùng địa lý tự nhiên vùng Đông Bắc phục vụ phát triển du lịch

sinh thái dựa vào cộng đồng. 69

2.7.1. Thành lập bản đồ phân vùng địa lý tự nhiên vùng Đông Bắc . 69

2.7.2. Kết quả phân vùng địa lý tự nhiên vùng Đông Bắc . 70

Tiểu kết chương 2. 73Chương 3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ ĐỀ XUẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG, . 75

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG

ĐỒNG VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM . 75

3.1. Đánh giá tổng hợp các nguồn lực phát triển du lịch sinh thái dựa vào

cộng đồng vùng Đông Bắc . 75

3.1.1. Mục đích đánh giá. 75

3.1.2. Thành lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá. 75

3.1.3. Tiến hành đánh giá. 83

3.1.4. Kết quả đánh giá . 86

3.2. Đề xuất định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng vùng

Đông Bắc Việt Nam. 88

3.2.1. Căn cứ đề xuất. 88

3.2.2. Các định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 93

3.3. Các giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng vùng

Đông Bắc. 103

3.3.1. Thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương trong việc lập

kế hoạch và quản lý du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 103

3.3.2. Đào tạo nâng cao năng lực cho các bên liên quan đến du lịch sinh thái

dựa vào cộng đồng . 104

3.3.3. Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và dịch vụ

độc đáo đề cao giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nhưng thích ứng

với điều kiện của khách du lịch. 106

3.3.4. Gắn kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng của địa phương vào chính

sách phát triển du lịch chung của từng tỉnh. 106

3.3.5. Giải pháp hỗ trợ cộng đồng địa phương. 107

3.3.6. Phát triển cơ sở hạ tầng. 108

3.3.7. Xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty du lịch để phát

triển DLSTDVCĐ ở địa phương. 1083.3.8. Đảm bảo tối đa sự công bằng về phân chia lợi nhuận giữa các thànhviên CĐ . 109

3.3.9. Lựa chọn thị trường mục tiêu và xúc tiến thương mại. 110

Chương 4. THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ ĐỊNH HƯỚNG. 114

PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG. 114

TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ VÀ HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN . 114

4.1. Các nguồn lực địa lý phục vụ phát triển DLSTDVCĐ tại Vườn quốc gia

Ba Bể và huyện Đảo Vân Đồn. 114

4.1.1. Vườn quốc gia Ba Bể . 114

4.1.2. Huyện đảo Vân Đồn . 126

4.2. Các định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Vườn

quốc gia Ba Bể và huyện đảo Vân Đồn . 135

4.2.1. Tại Vườn quốc gia Ba Bể . 135

4.2.2. Tại huyện đảo Vân Đồn. 138

4.3. Các giải pháp cụ thể. 142

4.3.1. Đối với Vườn quốc gia Ba Bể. 142

4.3.2. Đối với huyện đảo Vân Đồn . 145

Tiểu kết chương 4. 146

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY