Luận án Cơ chế quản lý tài chính ở Tổng công ty Sông Đà

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CƠ

CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TỔNG CÔNG TY NHÀ NưỚC. 6

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến cơ chế

quản lý tài chính ở tổng công ty nhà nước .6

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến quản lý tài chính ở các

tổng công ty nhà nước. 18

1.3. Những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề còn tranh luận và những

vấn đề cần nghiên cứu trong luận án. 25

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TỔNG CÔNG TY NHÀ NưỚC. 31

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò tổng công ty nhà nước. 31

2.2. Cơ chế quản lý tài chính ở các tổng công ty nhà nước. 42

2.3. Kinh nghiệm xây dựng và vận hành cơ chế quản lý tài chính của một

số tổng công ty nhà nước và bài học rút ra cho Tổng công ty Sông Đà. 73

Chương 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TỔNG CÔNG

TY SÔNG ĐÀ . 85

3.1. Khái quát về Tổng công ty Sông Đà. 85

3.2. Phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính ở Tổng công ty Sông Đà. 91

3.3. Đánh giá cơ chế quản lý tài chính ở Tổng công ty Sông Đà . 112

Chương 4. PHưƠNG HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN

LÝ TÀI CHÍNH Ở TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ . 127

4.1. Phương hướng hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở Tổng công ty

Sông Đà. 127

4.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở Tổng công ty Sông Đà. 135

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 150

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ. 152

DANH MỤC TÀI LIỆ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY