Luận án Cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng Sông Hồng hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 14

1.1. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - dân số làng nghề 14

1.2. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - gia đình làng nghề 18

1.3. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - nghề nghiệp làng nghề 22

1.4. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - dân số làng nghề 26

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ

DÂN LÀNG NGHỀ34

2.1. Các khái niệm cơ bản 34

2.2. Một số lý thuyết 53

2.3. Một số quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan

đến đề tài61

Chương 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂNLÀNG NGHỀ70

3.1. Một số đặc điểm của làng nghề đồng bằng sông Hồng 70

3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội và làng nghề ở huyện Thường tín 73

3.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của xã Vạn Điêm và xã Duyên Thái 75

3.4.Các phân hệ cấu trúc xã hội của làng nghề đồ gỗ Vạn Điểm và làng

nghề sơn mài Hạ Thái80

3.5. Phân tích mô hình công ty nghề và mô hình gia đình nghề của làng

nghề gỗ Vạn điểm và làng nghề sơn mài Hạ thái107

Chương 4: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC XÃ HỘI

CƯ DÂN LÀNG NGHỀ VÀ GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP125

4.1. Một số yếu tố tác động đến cấu trúc xã hội cư dân làng nghề 125

4.2. Một số vấn đề đặt ra và gợi ý một số giải pháp 144

KẾT LUẬN 151

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

154

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY