Luận án Cảm hứng nghệ thuật trong thơ Tản Đà

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài: .1

2. Mục đích nghiên cứu: .2

3. Lịch sử vấn đề:.2

4. Phạm vi đề tài: .12

5. Phƣơng pháp tiếp cận:.12

6. Đóng góp của luận án : .13

7. Cấu trúc của luận án:.14

B. NỘI DUNG .15

CHƢƠNG I: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƢƠNG. NHỮNG SỰ KIỆN

ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẢM HỨNG SÁNG TÁC. .15

1. Cuộc đời và sự nghiệp văn chƣơng.15

2. Những sự kiện ảnh hƣởng đến cảm hứng sáng tác. .27

a. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội: .27

b. Những sự kiện văn chƣơng:.34

CHƢƠNG II: CẢM HỨNG DÂN TỘC TRONG THƠ TẢN ĐÀ.43

1. Những xúc động trƣớc cảnh trí quê hƣơng. .54

2. Hƣớng về dân tộc để tự hào, nhắc nhở truyền thống anh hùng. .61

3. Kêu gọi tình đoàn kết dân tộc, biểu lộ lòng thƣơng dân của nhà nho “Ái quốc bằng

đạo đức”. .64

4. Tình cảm thủy chung, hoài bão và lòng tin với dân tộc và đất nƣớc. .66

5. Nỗi “sầu non nƣớc”, niềm tiếc nuối và sự cô đơn vô hạn.69

6. Một thái độ phê phán xã hội của nhà nho yêu nƣớc .76

7. Hƣơng vị đất nƣớc đậm đà trong thơ ca. .79

CHƢƠNG III: CẢM HỨNG LÃNG MẠN TRONG THƠ TẢN ĐÀ.92

I. Tản Đà - nhà nho tài tử cuối cùng và là "đêm trƣớc của chủ nghĩa lãng mạn" đối với

thơ Việt Nam hiện đại.95

II. Những biểu hiện của cảm hứng lãng mạn trong thơ Tản Đà .103

a. Cái "tôi"ngông:.103

b. Cái "tôi" xê dịch.109

c. Cái "tôi" đa tình của ngƣời tài tử. .117

d. Cái "tôi" sầu: .125

e. Hiếu lạc: .130

C/ KẾT LUẬN.137

THƢ MỤC THAM KHẢO.140

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY