Luận án Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6

Chương 1: CÁC TỈNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 LÃNH ĐẠO

CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG - NHỮNG VẤN

ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 25

1.1. Công tác quốc phòng địa phương của các tỉnh trên địa bàn

Quân khu 1 giai đoạn hiện nay 25

1.2. Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc

phòng ở địa phương- Khái niệm, nội dung, phương thức 47

Chương 2: CÁC TỈNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 LÃNH

ĐẠO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG GIAI

ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ

KINH NGHIỆM 69

2.1. Thực trạng lãnh đạo của các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1

đối với công tác quốc phòng ở địa phương hiện nay 69

2.2. Nguyên nhân và kinh nghiệm 101

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở

ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC TỈNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN

KHU 1 ĐẾN NĂM 2025 117

3.1. Những nhân tố tác động và mục tiêu, phương hướng tăng

cường lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương của các

tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 đến năm 2025 117

3.2. Những giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo công tác quốc

phòng ở địa phương của các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1

đến năm 2025 126

KẾT LUẬN 154

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 156

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157

PHỤ LỤC 169

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY