Luận án Bảo vệ độc lập dân tộc của cộng hòa dân chủ nhân dân lào trên lĩnh vực chính trị - An ninh từ năm 1986 đến năm 2012

Trước hết, cần kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực

tiếp và toàn diện lĩnh vực giữ vững chính trị an ninh. Ban chấp hành Trung

ương Đảng, mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Quốc

phòng - An ninh Trung ương phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp,

toàn diện về mọi mặt hoạt động quốc phòng - an ninh và lực lượng quốc

phòng, an ninh trong mọi tình huống.

Hai là, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo

công tác giữ vững chính trị an ninh và xây dựng chế độ tổng kết kinh

nghiệm về lãnh đạo công tác giữ vững chính trị an ninh để nâng cao hiệu

quả lãnh đạo.

Ba là, Đảng NDCM Lào thường xuyên quan tâm lãnh đạo Nhà nước

pháp chế hóa kịp thời mọi quan điểm, chủ trương và định hướng chính

sách lớn về giữ vững chính trị an ninh.

Bốn là, các cấp Ủy Đảng trong lực lượng an ninh tích cực chủ động

đổi mới các mặt công tác, bám sát và phục vụ có hiệu quả việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, phục vụ sự nghiệp phát triển

kinh tế-xã hội ở địa phương.

Năm là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh

doanh của nhân dân, tạo sự giàu có cho nhân dân và đất nước, tăng cường

tiềm lực kinh tế quốc phòng - an ninh làm cơ sở vững chắc để thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ giữ vững chính trị an ninh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY