Luận án Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNGQUANTÌNHHÌNHNGHIÊNCỨULIÊNQUANĐẾNLUẬNÁN 9

1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu mang tính lý luận định hướng về tổ chức

bộ máy nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước với công dân 9

1.2. Nhóm những công trình bài viết nghiên cứu có liên quan đến tố tụng hành chính 15

1.3. Nhóm những công trình bài viết nghiên cứu liên quan đến việc thực hiện

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong các vụ án

hành chính 23

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP

PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ

HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN 28

2.1. Khái niệm, đặc điểm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ

chức trong xét xử các vụ án hành chính 28

2.2. Vai trò của Tòa án nhân dân trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của

cá nhân, tổ chức trong xét xử vụ án hành chính 41

2.3. Các điều kiện, cơ cấu và nội dung bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của

cá nhân, tổ chức trong xét xử vụ án hành chính 49

2.4. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử vụ án

hành chính trong xét xử của nước ngoài, giá trị kinh nghiệm có thể vận

dụng ở Việt Nam 53

Chương 3: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THÔNG QUA XÉT XỬ HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN

NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 67

3.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống pháp luật tố tụng hành chính - cơ sở

pháp lý của việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức

thông qua hoạt động xét xử hành chính của Tòa án 67

3.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá

nhân thông qua hoạt động xét xử hành chính của Tòa án 82

3.3. Thực trạng áp dụng hệ thống các văn bản pháp luật hành chính vào thực tiễn

giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án 105

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG CỦA VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN,

TỔ CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN 118

4.1. Hoàn thiện pháp luật nội dung hành chính và pháp luật tố tụng hành chính 118

4.2. Hoàn thiện tổ chức xét xử hành chính 125

4.3. Hoàn thiện nhân tố con người trong xét xử hành chính 131

4.4. Hoàn thiện cơ chế về các biện pháp bảo đảm quyền, nghĩa vụ của cá nhân,

tổ chức thông qua hoạt động xét xử hành chính của Tòa án 143

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY