Luận án Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP

TỤC NGHIÊN CỨU 8

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 8

1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong đề tài luận án 18

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC TRANH

TỤNG TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN

HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP 21

2.1. Khái niệm, đặc điểm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên

tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 21

2.2. Nội dung, vai trò, ý nghĩa bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong

phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 30

2.3. Cải cách tư pháp và yêu cầu, điều kiện bảo đảm nguyên tắc tranh

tụng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 47

2.4. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm

vụ án hình sự ở một số nước và những gợi mở cho Việt Nam 54

Chương 3: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG

TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

THEO YÊU CẦUCẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM 67

3.1. Khái quát quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam liên

quan đến bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử

sơ thẩm vụ án hình sự 67

3.2. Những ưu điểm và hạn chế, bất cập của việc bảo đảm nguyên tắc

tranh tụng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu

cầu của cải cách tư pháp ở Việt Nam và nguyên nhân 79

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC

TRANH TỤNG TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM

VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY 105

4.1. Quan điểm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử

sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Namhiện nay 105

4.2. Giải pháp bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử

sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Namhiện nay 109

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 152

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153

PHỤ LỤC 162

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY