Luận án Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 5

1.1. Các công trình khoa học trong nước liên quan đến đề tàiluận án 5

1.2. Các công trình khoa học nước ngoài có liên quan đến đề tài

luận án và những đánh giá 11

Chương 2. BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ

ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN

NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 21

2.1. Khái quát về tiểu đoàn và đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội

chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 21

2.2. Bản lĩnh chính trị và một số vấn đề chủ yếu về nâng cao bản

lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực

Quân đội nhân dân Lào hiện nay 41

Chương 3. BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VÀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH

TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC

TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 72

3.1. Thực trạng bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn

bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 72

3.2. Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn, bộ

đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay -

thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm 85

Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG

CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU

ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI

ĐOẠN HIỆN NAY 107

4.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng nâng cao

bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ

lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 107

4.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao bản lĩnh chính trị cho

đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân

Lào giai đoạn hiện nay 116

KẾT LUẬN 156

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 158

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 159

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY