Luận án Bản hội trong Đạo Mẫu: tạo lập vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

KÍ HIỆU VIẾT TẮT iii

MỤC LỤC iv

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝLUẬN10

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 10

1.2. Cơ sở lý luận 24

Tiểu kết 37

CHƯƠNG 2: BẢN HỘI ĐẠO MẪU: MỘT CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO 38

2.1. Sự hình thành bản hội Đạo Mẫu 38

2.2. Cơ cấu tổ chức của bản hội Đạo Mẫu 43

2.3. Thực hành nghi lễ của bản hội Đạo Mẫu 46

2.4. Đặc trưng của bản hội Đạo Mẫu 51

Tiểu kết 66

CHƯƠNG 3: BẢN HỘI ĐẠO MẪU: MÔI TRƯỜNG TÂM LINH

ĐẬM MÀU SẮC KINH TẾ 68

3.1. Màu sắc kinh tế của bản hội Đạo Mẫu: các khía cạnh biểu hiện 68

3.2. Sự gắn kết giữa tâm linh và kinh tế trong bản hội Đạo Mẫu: Những lý giải 84

3.3. Môi trường tâm linh đậm màu sắc kinh tế và cơ sở cho các thành viên

bản hội tạo lập vốn xã hội 89

Tiểu kết 92

CHƯƠNG 4: BẢN HỘI ĐẠO MẪU: MÔI TRƯỜNG TÂM LINH

TRAO QUYỀN LỰC VÀ THỂ HIỆN QUYỀN LỰC CỦA "NHỮNG

KẺ BỊ LOẠI TRỪ"93v

4.1. Bản hội Đạo Mẫu: môi trường tâm linh của những kẻ bị loại trừ 93

4.2. Bản hội Đạo Mẫu: không gian trao quyền lực và thể hiện quyền lực 97

4.3. Môi trường tâm linh trao quyền lực, thể hiện quyền lực của "những kẻ

bị loại trừ" và cơ sở cho các thành viên bản hội tạo lập vốn xã hội 109

Tiểu kết 112

CHƯƠNG 5: TẠO LẬP VỐN XÃ HỘI CỦA CÁC THÀNH VIÊN

BẢN HỘI ĐẠO MẪU: NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC,

LỢI ÍCH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA113

5.1. Nhận diện đặc điểm vốn xã hội của các thành viên bản hội Đạo Mẫu 113

5.2. Phương thức tạo dựng, duy trì và phát triển vốn xã hội của các thành

viên bản hội Đạo Mẫu115

5.3. Lợi ích của vốn xã hội đối với đời sống của các thành viên bản hội

Đạo Mẫu122

5.4. Tạo lập vốn xã hội của các thành viên bản hội Đạo Mẫu trong bối cảnh

chuyển đổi: những vấn đề đặt ra 134

Tiểu kết 147

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG

BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY