Luận án [Bản đủ] Bảo vệ độc lập dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - An ninh từ năm 1986 đến năm 2012

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI 8

1.1. Những vấn đề liên quan đến đề tài đã được nghiên cứu 8

1.2. Những vấn đề còn trống cần tiếp tục nghiên cứu 23

Chương 2: QUAN NIỆM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ

ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ LÀO TRÊN LĨNH

VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2012 25

2.1. Quan niệm về bảo vệ độc lập dân tộc trên lĩnh vực chính trị - an ninh 25

2.2. Những nhân tố tác động đến bảo vệ độc lập dân tộc trên lĩnh vực

chính trị - an ninh ở Lào 34

Chương 3: THỰC TRẠNG BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CỘNG

HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - AN

NINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2012 74

3.1. Một số thành tựu chủ yếu 74

3.2. Một số hạn chế 83

3.3. Một số bài học kinh nghiệm 90

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ ĐỘC LẬP

DÂN TỘC CỦA CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN LĨNH

VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 97

4.1. Dự báo triển vọng bảo vệ độc lập dân tộc của Lào trên lĩnh vực

chính trị - an ninh trong thời gian tới 97

4.2. Phương hướng và một số kiến nghị giải pháp nhằm bảo vệ độc lập

dân tộc của Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh trong điều kiện mới 107

KẾT LUẬN 145

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC

CÔNG BỐ 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY