Luận án Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng thuốc lào trồng tại Hải Phòng

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt trong luận án vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các hình ix

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 2

3 Ý nghĩa của đề tài 2

4 Những đóng góp mới của Luận án 3

5 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1 Giới thiệu chung về cây thuốc lào 4

1.1.1 Nguồn gốc và phân bố 4

1.1.2 Phân loại 5

1.1.3 Giá trị kinh tế của cây thuốc lào 6

1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thuốc lào trên thế giới và Việt Nam 6

1.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thuốc lào trên thế giới 6

1.2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thuốc lào tại Việt Nam 7

1.3 Tình hình nghiên cứu cây thuốc lào trên thế giới và Việt Nam 13

1.3.1 Trên thế giới 13

1.3.2 Tình hình nghiên cứu cây thuốc lào tại Việt Nam 15

1.4 Nhận xét chung 39

CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42

2.1 Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 42

2.2 Nội dung nghiên cứu 42

2.3 Địa điểm nghiên cứu 42

2.4 Phương pháp nghiên cứu 43iv

2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập, phân tích thông tin 43

2.4.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 43

2.4.3 Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 48

2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 53

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54

3.1 Ảnh hưởng của đất trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất

lượng thuốc lào trồng tại Hải Phòng. 54

3.1.1 Các chỉ tiêu nông hoá của đất trồng thuốc lào tại khu vực triển khai

nghiên cứu 54

3.1.2 Ảnh hưởng của đất trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của

giống thuốc lào Ré Đen 56

3.1.3 Ảnh hưởng của đất trồng đến chất lượng sản phẩm thuốc lào 58

3.2 Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và

chất lượng giống thuốc lào Ré Đen tại Hải Phòng 63

3.2.1 Ảnh hưởng của phân bón đến các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển 63

3.2.2 Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng chống chịu sâu bệnh hại của

giống thuốc lào Ré Đen trong vụ Xuân 2011 và Xuân năm 2012 67

3.2.3 Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng tích lũy chất khô và năng suất

của giống thuốc lào Ré Đen 69

3.2.4 Ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng thuốc lào 72

3.3 Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất thuốc lào 76

3.3.1 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian sinh trưởng, phát triển của

cây thuốc lào 76

3.3.2 Ảnh hưởng của thời vụ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của thuốc lào 78

3.3.3 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến động thái tăng trưởng chỉ số diện

tích lá và năng suất thuốc lào 79

3.4 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất

của cây thuốc lào 81

3.4.1 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến thời gian sinh trưởng của thuốc lào 81

3.4.2 Ảnh hưởng của mật độ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng thân, lá của

cây thuốc lào 82v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY