Luận án Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI 6

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đạo Tin lành và đời sống tinh

thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 6

1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của đạo Tin lành

đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 16

1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến quan điểm, giải pháp phát huy

mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong ảnh hưởng của đạo Tin lành

đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 19

Chương 2: ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA ĐỒNG BÀO

DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 26

2.1. Đời sống tinh thần và một số nhân tố ảnh hưởng đến đời sống tinh thần

của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 26

2.2. Đạo Tin lành ở Tây Nguyên 54

Chương 3: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH

THẦN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN

NAY – THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ XU HƯỚNG ẢNH HƯỞNG 70

3.1. Thực trạng ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống tinh thần của

đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay 70

3.2. Nguyên nhân và xu hướng ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời

sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 97

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY

NHỮNG ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, HẠN CHẾ NHỮNG ẢNH HƯỞNG

TIÊU CỰC CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 121

4.1. Quan điểm cơ bản nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế

những ảnh hưởng tiêu cực của đạo Tin lành đối với đời sống tinh thần

của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay 121

4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và

hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đạo Tin lành đối với đời sống

tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay 127

KẾT LUẬN 151

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 154

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155

PHỤ LỤC 167

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY